Text paralelně v angličtině a češtině

 


 

86/1993 Sb.
Nařízení vlády
ze dne 3. února 1993
o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společnosti

 

 

Změna: 273/1995 Sb.
Změna: 322/1998 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

 

 

§ 1

 

Základní plat

 

(1) Duchovní, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a náboženských společností (dále jen "duchovní"), se zařadí do platové třídy podle činnosti vykonávané v duchovní správě, církevní administrativě nebo ústavu pro výchovu duchovních (dále jen "duchovenská činnost") uvedené v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení.

 

 

(2) Duchovní se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené příslušnou církví nebo náboženskou společností (dále jen "církev").

 

(3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy se započte doba

a)    výkonu duchovenské činnosti,

b)    výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

c)    mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské nebo další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu, 1) pokud se žena současně v denním studiu 1a) nepřipravovala na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let,

d)    po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody, jestliže soudní rozhodnutí, na jehož základě vykonával trest odnětí svobody, bylo podle zvláštního zákona1b) zrušeno, a doba, po kterou nemohl vykonávat duchovenskou činnost z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu,1c)

e)    jiné praxe v rozsahu, v jakém jsou získané znalosti a zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše však v rozsahu dvou třetin.

 

(4) Duchovnímu, který nemá vysokoškolské vzdělání pro výkon duchovenské činnosti, se odečte z doby započitatelné praxe podle odstavce 3 doba

a)    dvou roků, pokud má jiné vysokoškolské vzdělání,

b)    pěti roků, pokud má nižší než vysokoškolské vzdělání.

 

 

(5) Duchovnímu přísluší za výkon duchovenské činnosti základní plat stanovený v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení, pro platovou třídu a platový stupeň, do nichž je zařazen. Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 42,5 hodiny týdně přísluší duchovnímu základní plat snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 42,5 hodinám.

 

(6) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu od prvého dne měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné praxe podle odstavců 3 a 4.

 

 

(7) Za měsíce červen a listopad přísluší duchovním základní plat stanovený v příloze č. 2, popř. upravený podle odstavce 5 věty druhé, ve dvojnásobné výši.

 

 

§ 2

 

Hodnostní přídavek

 

(1)    Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle jeho zařazení do platové třídy ve výši:

 

platová třída

hodnostní přídavek

Kč měsíčně

I.

od 300

do 900

II.

od 700

do 1800

III.

od 1200

do 3000

IV.

od 2300

do 5700

V.

od 4500

do 7500

 

(2) Vedením se pro účely tohoto nařízení rozumí zejména vedení podřízených duchovních, vedení farních rad, metodické vedení katechetů a skupin laiků.

 

(3) Příslušná církev stanoví pravidla pro určení výše hodnostního přídavku v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 1.

 

(4) Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 42,5 hodiny týdně přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle odstavců 1 až 3 snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 42,5 hodinám.

 

 

§ 3

 

Odměny za vyšší výkon

 

Církev může poskytnout duchovnímu podle pravidel stanovených touto církví odměnu

a)    za trvale vysokou kvalitu výkonu duchovenské činnosti nebo jejího trvale vyššího rozsahu každý měsíc až do částky nepřevyšující 40 % základního platu 10. platového stupně v platové třídě, do které je duchovní zařazen,

b)    za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu,

c)    k ocenění jeho duchovenské činnosti při významném životním výročí.

 

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

§ 4

 

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

 

§ 5

 

Církev může v rámci celkového rozsahu úhrady osobních požitků, který je jí stanoven podle zvláštního předpisu,2) doplatit duchovním za měsíc leden a únor 1993 rozdíl mezi základním platem a hodnostním přídavkem, který jim příslušel podle nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, a základním platem a hodnostním přídavkem, který jim přísluší podle tohoto nařízení.

 

 

§ 6

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.

 

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

 


 

Příl.1

Zařazení duchovenských činností do platových tříd

 

I. Platová třída

Nesamostatní a výpomocní duchovní správcové, pastorační asistenti.

 

II. - V. Platová třída

 

Podle náročnosti vykonávané duchovenské činnosti se zařadí duchovní v jednotlivých církvích a náboženských společnostech podle bodů A až N. Není-li činnost vykonávaná duchovním v bodech A až N uvedena, zařadí se duchovní do platové třídy na základě porovnání náročnosti jím vykonávané činnosti s činností uvedenou v těchto bodech.

 

A. Římskokatolická a řeckokatolická církev

 

II.   samostatní duchovní správcové, úředníci konzistoří,

III.konzistorní kancléři, ordinariátní sekretáři, sídelní kanovníci, diecézní vikáři (děkani), arcikněží,

IV.sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři diecézí, světící biskupové, generální sekretář biskupské konference, vyšší představení řeholních společenství,

V.  arcibiskupové, diecézní biskupové, apoštolští administrátoři.

 

B. Československá církev husitská

 

II.   samostatní duchovní správcové (faráři, zatímní faráři nebo jáhnové pověření samostatným vedením náboženské obce) a kazatelé z povolání v diecézní administrativě,

III.diecézní tajemníci, další diecézní funkcionáři (inspektoři náboženské výchovy, sekretáři duchovní péče), duchovenští členové rad, funkcionáři okrsků, přednostové oddělení úřadu ústřední rady a kazatelé v administrativě úřadu ústřední rady,

IV.vedoucí diecézní tajemníci, tajemníci úřadu ústřední rady, ředitel kanceláří úřadu ústřední rady, přednostové odborů úřadu patriarchy, generální vikář,

V.  patriarcha, biskupové (správci diecéze).

 

C. Českobratrská církev evangelická

 

II.   faráři a duchovní jim na roveň postavení,

III.duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští tajemníci synodní rady,

IV.senioři, vedoucí tajemníci synodní rady, vedoucí komise pro vikariát,

V.  synodní senior, duchovenští členové synodní rady.

 

D. Pravoslavná církev

 

II.   duchovní správcové, duchovenští zaměstnanci ve službě eparchiální a metropolitní rady,

III.okružní protopresbyteři, vedoucí tajemníci odborů a archivu eparchiální a metropolitní rady, členové církevního odboru eparchiální a metropolitní rady, členové duchovních soudů, igumeni, představení katedrálních chrámů, osobní tajemníci biskupů,

IV.archimandrita, kancléř a vicekancléř metropolitní rady, metropolitní protopresbyter, ředitelé eparchiální a metropolitní kanceláře,

V.  metropolita, arcibiskupové, eparchiální biskupové, biskupové-vikáři, správci eparchií, metropolitní administrátoři.

 

E. Židovská náboženská obec

 

II.   Šames,

III.Mašgiah, kantor,

IV.vrchní kantor,

V.  vrchní rabín, rabín.

 

F. Starokatolická církev

 

II.   samostatní duchovní správcové, sekretář biskupského ordinariátu,

III.kanovníci katedrální kapituly, oblastní vikáři,

IV.generální vikář nebo kancléř ordinariátu,

V.  biskup-ordinář nebo administrátor biskupství.

 

G. Slezská evangelická církev a.v., Luterská evangelická církev a.v.

 

II.   seniorátní diakoni a senionární vikáři, administrátoři a pomocní duchovní,

III.biskupský vikář, resp. diakon, faráři, duchovenští členové seniorátních výborů, tajemníci seniorátních výborů,

IV.konsenioři, duchovenští členové církevní rady, tajemník církevního ústředí,

V.  biskup, náměstek biskupa, senioři.

 

H. Bratrská jednota baptistů

 

II.   kazatelé,

III.členové Rad,

IV.tajemníci Rad,

V.  předsedové Rad.

 

I. Církev bratrská

 

II.   kazatelé,

III.členové Rad,

IV.tajemníci Rad,

V.  předsedové Rad.

 

J. Jednota bratrská

 

II.   kazatelé a diakoni samostatně spravující sbor,

III.přesbyteři,

IV.členové Úzké rady, ústřední tajemník,

V.  předseda Úzké rady, biskup.

 

K. Evangelická církev metodistická

 

II.   kazatelé,

III.členové Církevní rady,

IV.tajemník a předseda duchovní správy v Církevní radě,

V.  superintendent.

 

L. Novoapoštolská církev

 

II. evangelista, pastýř samostatně spravující sbor,

III. staršina,

IV. náměstek hlavního kazatele,

V. hlavní kazatel.

 

M. Náboženská společnost československých unitářů

 

II.   duchovní samostatně spravující sbor,

III.tajemníci oblastí a ústředí,

IV.oblastní duchovní správce, vedoucí tajemník ústředí,

V.  ústřední duchovní správce.

 

N. Evangelické církve

II.   samostatní duchovní správcové, diakoni,

III.duchovenští členové vyšších správních orgánů církve, tajemníci církevního ústředí,

IV.duchovenští členové ústředního orgánu církve, náměstkové duchovenského představitele církve, vedoucí tajemník církevního ústředí,

V.  duchovenští představitelé vyšších správních orgánů církve a duchovenský představitel celé církve.

 

 

Příl.2

Základní platy podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

 

 

platový

stupeň

Počet let započitatelné praxe

platová třida

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

do 3 let

5780

6410

7100

8020

9110

2.

do 6 let

6080

6740

7480

8460

9610

3.

do 9 let

6410

7080

7850

8900

10120

4.

do 12 let

6700

7430

8230

9350

10630

5.

do 15 let

7030

7760

8610

9790

11130

6.

do 18 let

7330

8110

8990

10240

11640

7.

do 21 let

7640

8450

9370

10680

12140

8.

do 24 let

7950

8800

9750

11120

12650

9.

do 27 let

8260

9130

10130

11560

13160

10.

nad 27 let

8570

9480

10510

12010

13660

 

 


 

Poznámky:

 

1) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

1a) § 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon). § 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

 

1b) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb. Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.

 

1c) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

 

2) § 1 odst. 3 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb. a zákona č. 522/1992 Sb.