Nařízení č. 86/1993 Sb.
vlády České republiky
o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

v původním znění

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 03.02.1993 
Účinnost od: 01.03.1993
Uveřejněno v č. 24/1993 Sbírky zákonů na straně 445


..§ 1       Základní plat
 ..§ 2       Hodnostní přídavek
 ..§ 3       Odměny za vyšší výkon
 .§ 4-6      Přechodná a závěrečná ustanovení
 .Příl.1      Příl.1 Zařazení duchovenských činností 
           do platových tříd
 .Příl.2      Příl.2 Základní platy podle platových tříd 
           a platových stupňů (v Kč měsíčně)
               86/1993 Sb.
             Nařízení vlády
           ze dne 3. února 1993
    o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví
          a náboženských společností

   Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o
hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

                § 1

              Základní plat

   (1) Duchovní, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a
náboženských společností (dále jen "duchovní"), se zařadí do
platové třídy podle činnosti  vykonávané v duchovní správě,
církevní administrativě nebo ústavu pro výchovu duchovních (dále
jen "duchovenská činnost") uvedené v příloze č. 1, která je
součástí tohoto nařízení.

   (2) Duchovní se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v
závislosti na délce praxe  započtené příslušnou církví nebo
náboženskou společností (dále jen "církev").

   (3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového
stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy se
započte doba
a) výkonu duchovenské činnosti,
b) výkonu vojenské základní (náhradní) služby v rozsahu zvláštním
  zákonem stanovené doby a civilní služby v rozsahu nejvýše
  osmnácti měsíců,
c) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě v
  rozsahu odpovídajícím délce  mateřské nebo další mateřské
  dovolené platné v době této péče a doba osobní celodenní péče o
  dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené v rozsahu stanoveném
  zvláštním předpisem, nejvýše však v rozsahu šesti let,
d) po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody z důvodu
  svého náboženského přesvědčení, popř. doba, po kterou nemohl
  vykonávat  duchovenskou  činnost  z  důvodu  neplatného
  pracovněprávního úkonu,1)
e) jiné praxe v rozsahu, v  jakém jsou získané znalosti a
  zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše
  však v rozsahu dvou třetin.

   (4) Duchovnímu, který nemá vysokoškolské vzdělání pro výkon
duchovenské činnosti, se odečte z doby započitatelné praxe podle
odstavce 3 doba
a) dvou roků, pokud má jiné vysokoškolské vzdělání,
b) pěti roků, pokud má nižší než vysokoškolské vzdělání.

   (5) Duchovnímu  přísluší za  výkon duchovenské  činnosti
základní plat stanovený v příloze č. 2, která je součástí
tohoto nařízení, pro platovou třídu a platový stupeň, do nichž je
zařazen. Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 42,5
hodiny týdně přísluší duchovnímu základní plat snížený v poměru
doby výkonu duchovenské činnosti ke 42,5 hodinám.

   (6) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu
od prvého dne měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné praxe podle
odstavců 3 a 4.

-----------------------------------------------------------------
1) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

                § 2

             Hodnostní přídavek

   (1) Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle
jeho zařazení do platové třídy ve výši:

     ---------------------------------------------
     platová       hodnostní přídavek
      třída         Kč měsíčně
     ---------------------------------------------

       I.    od  300       do  600
     ---------------------------------------------
       II.    od  500       do 1200
     ---------------------------------------------
      III.    od  800       do 2000
     ---------------------------------------------
       IV.    od 1500       do 3800
     ---------------------------------------------
       V.    od 3000       do 5000
     ---------------------------------------------

   (2) Vedením se pro účely tohoto nařízení rozumí zejména
vedení podřízených duchovních, vedení farních rad, metodické
vedení katechetů a skupin laiků.

   (3) Příslušná církev  stanoví pravidla pro  určení výše
hodnostního přídavku v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 1.

   (4) Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 42,5
hodiny týdně přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle odstavců
1 až 3 snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 42,5
hodinám. 

                § 3

            Odměny za vyšší výkon

   Církev může poskytnout duchovnímu podle pravidel stanovených
touto církví odměnu
a) za trvale vysokou kvalitu výkonu duchovenské činnosti nebo
  jejího trvale vyššího rozsahu  každý měsíc až do částky
  nepřevyšující 40 % základního platu 10. platového stupně v
  platové třídě, do které je duchovní zařazen,
b) za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu,
c) k ocenění jeho duchovenské činnosti při významném životním
  výročí. 

         Přechodná a závěrečná ustanovení

                § 4

   Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní
Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných
duchovním církví a náboženských společností. 

                § 5

   Církev může v rámci  celkového rozsahu úhrady osobních
požitků, který je jí  stanoven podle zvláštního předpisu,2)
doplatit duchovním za měsíc leden a únor 1993 rozdíl mezi
základním platem a hodnostním přídavkem, který jim příslušel podle
nařízení vlády  České a Slovenské  Federativní Republiky č.
578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním
církví a náboženských společností, a základním platem a hodnostním
přídavkem, který jim přísluší podle tohoto nařízení.
-----------------------------------------------------------------
2) § 1 odst. 3 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
  církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č.
  16/1990 Sb. a zákona č. 522/1992 Sb. 


                § 6

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.

             Předseda vlády:
          Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

        Ministr práce a sociálních věcí:
            Ing. Vodička v. r. 


                Příl.1
    Zařazení duchovenských činností do platových tříd

 I. Platová třída

   Nesamostatní a výpomocní duchovní správcové.

II. - V. Platová třída

   Podle náročnosti vykonávané duchovenské činnosti se zařadí
duchovní v jednotlivých církvích a náboženských společnostech
podle bodů A až N. Není-li činnost vykonávaná duchovním v bodech A
až N uvedena, zařadí se  duchovní do platové třídy na základě
porovnání náročnosti jím vykonávané činnosti s činností uvedenou v
těchto bodech.

A. Římskokatolická a řeckokatolická církev

 II. samostatní duchovní správcové, úředníci konzistoří,
III. konzistorní  kancléři,  ordinariátní  sekretáři,  sídelní
   kanovníci, diecézní vikáři (děkani), arcikněží,
 IV. sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři
   diecézí, světící biskupové,  vyšší představení řeholních
   společenství,
 V. arcibiskupové, diecézní biskupové, apoštolští administrátoři.

B. Československá církev husitská

 II. samostatní duchovní správcové (faráři, zatímní faráři nebo
   jáhnové pověření samostatným vedením náboženské obce) a
   kazatelé z povolání v diecézní administrativě,
III. diecézní tajemníci, další diecézní funkcionáři (inspektoři
   náboženské výchovy, sekretáři duchovní péče), duchovenští
   členové rad, funkcionáři okrsků, přednostové oddělení úřadu
   ústřední rady a kazatelé v administrativě úřadu ústřední
   rady,
 IV. vedoucí diecézní tajemníci, tajemníci úřadu ústřední rady,
   ředitel kanceláří úřadu ústřední rady, přednostové odborů
   úřadu patriarchy, generální vikář,
 V. patriarcha, biskupové (správci diecéze).

C. Českobratrská církev evangelická

 II. faráři a duchovní jim na roveň postavení,
III. duchovenští  členové  seniorátních  výborů,  duchovenští
   tajemníci synodní rady,
 IV. senioři, vedoucí tajemníci synodní rady,
 V. synodní senior, duchovenští členové synodní rady.

D. Pravoslavná církev

 II. duchovní  správcové, duchovenští  zaměstnanci ve  službě
   eparchiální a metropolitní rady,
III. okružní protopresbyteři, vedoucí tajemníci odborů a archivu
   eparchiální a metropolitní rady, členové církevního odboru
   eparchiální a metropolitní rady, členové duchovních soudů,
   igumeni, představení katedrálních chrámů, osobní tajemníci
   biskupů,
 IV. archimandrita, kancléř a  vicekancléř metropolitní rady,
   metropolitní  protopresbyter,  ředitelé  eparchiální  a
   metropolitní kanceláře,
 V. metropolita,   arcibiskupové,   eparchiální  biskupové,
   biskupové-vikáři,   správci   eparchií,   metropolitní
   administrátoři.

E. Židovská náboženská obec

 II. Šames,
III. Mašgiah, kantor,
 IV. vrchní kantor,
 V. vrchní rabín, rabín.

F. Starokatolická církev

 II. samostatní duchovní správcové,
III. kanovníci katedrální kapituly, oblastní vikáři,
 IV. generální vikář nebo kancléř ordinariátu,
 V. biskup-ordinář nebo administrátor biskupství.

G. Slezská evangelická církev a.v.


 II. seniorátní diakoni a senionární vikáři, administrátoři a
   pomocní duchovní,
III. biskupský vikář, resp. diakon, faráři, duchovenští členové
   seniorátních výborů, tajemníci seniorátních výborů,
 IV. konsenioři, duchovenští členové  církevní rady, tajemník
   církevního ústředí,
 V. biskup, náměstek biskupa, senioři.

H. Bratrská jednota baptistů

 II. kazatelé,
III. členové Rad,
 IV. tajemníci Rad,
 V. předsedové Rad.

I. Církev bratrská

 II. kazatelé,
III. členové Rad,
 IV. tajemníci Rad,
 V. předsedové Rad.

J. Jednota bratrská

 II. kazatelé a diakoni samostatně spravující sbor,
III. přesbyteři,
 IV. členové Úzké rady, ústřední tajemník,
 V. předseda Úzké rady, biskup.

K. Evangelická církev metodistická

 II. kazatelé,
III. členové Církevní rady,
 IV. tajemník a předseda duchovní správy v Církevní radě,
 V. superintendent.

L. Novoapoštolská církev

 II. evangelista, pastýř samostatně spravující sbor,
III. staršina,
 IV. náměstek hlavního kazatele,
 V. hlavní kazatel.

M. Náboženská společnost československých unitářů

 II. duchovní samostatně spravující sbor,
III. tajemníci oblastí a ústředí,
 IV. oblastní duchovní správce, vedoucí tajemník ústředí,
 V. ústřední duchovní správce.

N. Evangelické církve

 II. samostatní duchovní správcové, diakoni,
III. duchovenští  členové  vyšších  správních  orgánů církve,
   tajemníci církevního ústředí,
 IV. duchovenští členové ústředního orgánu církve, náměstkové
   duchovenského  představitele  církve,  vedoucí  tajemník
   církevního ústředí,
 V. duchovenští představitelé vyšších správních orgánů církve a
   duchovenský představitel celé církve. 

                Příl.2
   Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
             (v Kč měsíčně)

---------------------------------------------------------------------

 Platový Počet let započitatelné      Platová třída
 stupeň      praxe
                   I.   II.  III.  IV.  V.
---------------------------------------------------------------------
  1      do 3        4290  4720  5190  5710  6280
---------------------------------------------------------------------
  2      do 6        4480  4930  5420  5970  6560
---------------------------------------------------------------------
  3      do 9        4670  5140  5650  6220  6840
---------------------------------------------------------------------
  4      do 12        4860  5340  5870  6460  7110
---------------------------------------------------------------------
  5      do 15        5050  5550  6110  6720  7390
---------------------------------------------------------------------
  6      do 18        5240  5760  6340  6970  7670
---------------------------------------------------------------------
  7      do 21        5430  5970  6570  7220  7950
---------------------------------------------------------------------
  8      do 24        5620  6180  6800  7480  8230
---------------------------------------------------------------------
  9      do 27        5810  6390  7030  7730  8510
---------------------------------------------------------------------
  10     nad 27        6000  6600  7260  7990  8790
---------------------------------------------------------------------