Nařízení č. 86/1993 Sb.
vlády České republiky
o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

podle novely 273/1995 Sb.

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 03.02.1993 
Účinnost od: 01.03.1993
Uveřejněno v č. 24/1993 Sbírky zákonů na straně 445

..§ 1       Základní plat
 ..§ 2       Hodnostní přídavek
 ..§ 3       Odměny za vyšší výkon
 .§ 4-6      Přechodná a závěrečná ustanovení
 .Příl.1      Příl.1 Zařazení duchovenských činností 
          do platových tříd
 .Příl.2      Příl.2 Základní platy podle platových tříd 
          a platových stupňů (v Kč měsíčně)               86/1993 Sb.
             Nařízení vlády
           ze dne 3. února 1993
    o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví
          a náboženských společností
Změna: 273/1995 Sb.

   Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o
hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

                § 1

              Základní plat

   (1) Duchovní, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a
náboženských společností (dále jen "duchovní"), se zařadí do
platové třídy podle činnosti  vykonávané v duchovní správě,
církevní administrativě nebo ústavu pro výchovu duchovních (dále
jen "duchovenská činnost") uvedené v příloze č. 1, která je
součástí tohoto nařízení.

   (2) Duchovní se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v
závislosti na délce praxe  započtené příslušnou církví nebo
náboženskou společností (dále jen "církev").

   (3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového
stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy se
započte doba
a) výkonu duchovenské činnosti,
b) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby
  v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské
  základní (náhradní) služby,
c) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo
  děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské nebo další mateřské
  dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu,1)
  pokud se žena současně v denním studiu1a) nepřipravovala na
  povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně
  postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči,
  pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však
  v celkovém rozsahu šesti let,
d) po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody,
  jestliže soudní rozhodnutí, na jehož základě vykonával trest
  odnětí svobody, bylo  podle zvláštního zákona1b) zrušeno,
  a doba, po  kterou nemohl vykonávat  duchovenskou činnost
  z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu,1c)
e) jiné  praxe v  rozsahu, v  jakém jsou  získané znalosti
  a zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše
  však v rozsahu dvou třetin.

   (4) Duchovnímu, který nemá vysokoškolské vzdělání pro výkon
duchovenské činnosti, se odečte z doby započitatelné praxe podle
odstavce 3 doba
a) dvou roků, pokud má jiné vysokoškolské vzdělání,
b) pěti roků, pokud má nižší než vysokoškolské vzdělání.

   (5) Duchovnímu  přísluší za  výkon duchovenské  činnosti
základní plat stanovený v příloze č. 2, která je součástí
tohoto nařízení, pro platovou třídu a platový stupeň, do nichž je
zařazen. Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 42,5
hodiny týdně přísluší duchovnímu základní plat snížený v poměru
doby výkonu duchovenské činnosti ke 42,5 hodinám.

   (6) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu
od prvého dne měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné praxe podle
odstavců 3 a 4.

   (7) Za měsíce červen a listopad přísluší duchovním základní
plat stanovený v příloze č. 2, popř. upravený podle odstavce 5
věty druhé, ve dvojnásobné výši.
-----------------------------------------------------------------
1) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č.
  58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č.
  65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních
  škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).
  § 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
1b) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona
  č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb.
  Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
  a o odporu proti němu.
1c) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

                § 2

             Hodnostní přídavek

   (1) Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle
jeho zařazení do platové třídy ve výši:

     ---------------------------------------------
     platová       hodnostní přídavek
      třída         Kč měsíčně
     ---------------------------------------------

       I.    od  300       do  900
     ---------------------------------------------
       II.    od  700       do 1800
     ---------------------------------------------
      III.    od 1200       do 3000
     ---------------------------------------------
       IV.    od 2300       do 5700
     ---------------------------------------------
       V.    od 4500       do 7500
     ---------------------------------------------

   (2) Vedením se pro účely tohoto nařízení rozumí zejména
vedení podřízených duchovních, vedení farních rad, metodické
vedení katechetů a skupin laiků.

   (3) Příslušná církev  stanoví pravidla pro  určení výše
hodnostního přídavku v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 1.

   (4) Při výkonu duchovenské činnosti po dobu kratší než 42,5
hodiny týdně přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle odstavců
1 až 3 snížený v poměru doby výkonu duchovenské činnosti ke 42,5
hodinám. 

                § 3

            Odměny za vyšší výkon

   Církev může poskytnout duchovnímu podle pravidel stanovených
touto církví odměnu
a) za trvale vysokou kvalitu výkonu duchovenské činnosti nebo
  jejího trvale vyššího rozsahu  každý měsíc až do částky
  nepřevyšující 40 % základního platu 10. platového stupně v
  platové třídě, do které je duchovní zařazen,
b) za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu,
c) k ocenění jeho duchovenské činnosti při významném životním
  výročí. 

         Přechodná a závěrečná ustanovení

                § 4

   Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní
Republiky č. 578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných
duchovním církví a náboženských společností. 

                § 5

   Církev může v rámci  celkového rozsahu úhrady osobních
požitků, který je jí  stanoven podle zvláštního předpisu,2)
doplatit duchovním za měsíc leden a únor 1993 rozdíl mezi
základním platem a hodnostním přídavkem, který jim příslušel podle
nařízení vlády  České a Slovenské  Federativní Republiky č.
578/1990 Sb., o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním
církví a náboženských společností, a základním platem a hodnostním
přídavkem, který jim přísluší podle tohoto nařízení.
-----------------------------------------------------------------
2) § 1 odst. 3 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení
  církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č.
  16/1990 Sb. a zákona č. 522/1992 Sb. 


                § 6

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.

             Předseda vlády:
          Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

        Ministr práce a sociálních věcí:
            Ing. Vodička v. r. 


                Příl.1
    Zařazení duchovenských činností do platových tříd

 I. Platová třída

Nesamostatní a výpomocní duchovní správcové, pastorační asistenti.

II. - V. Platová třída

   Podle náročnosti vykonávané duchovenské činnosti se zařadí
duchovní v jednotlivých církvích a náboženských společnostech
podle bodů A až N. Není-li činnost vykonávaná duchovním v bodech A
až N uvedena, zařadí se  duchovní do platové třídy na základě
porovnání náročnosti jím vykonávané činnosti s činností uvedenou v
těchto bodech.

A. Římskokatolická a řeckokatolická církev

 II. samostatní duchovní správcové, úředníci konzistoří,
III. konzistorní  kancléři,  ordinariátní  sekretáři,  sídelní
   kanovníci, diecézní vikáři (děkani), arcikněží,
 IV. sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři
   diecézí, světící biskupové, generální sekretář biskupské
   konference, vyšší představení řeholních společenství,
 V. arcibiskupové, diecézní biskupové, apoštolští administrátoři.

B. Československá církev husitská

 II. samostatní duchovní správcové (faráři, zatímní faráři nebo
   jáhnové pověření samostatným vedením náboženské obce) a
   kazatelé z povolání v diecézní administrativě,
III. diecézní tajemníci, další diecézní funkcionáři (inspektoři
   náboženské výchovy, sekretáři duchovní péče), duchovenští
   členové rad, funkcionáři okrsků, přednostové oddělení úřadu
   ústřední rady a kazatelé v administrativě úřadu ústřední
   rady,
 IV. vedoucí diecézní tajemníci, tajemníci úřadu ústřední rady,
   ředitel kanceláří úřadu ústřední rady, přednostové odborů
   úřadu patriarchy, generální vikář,
 V. patriarcha, biskupové (správci diecéze).

C. Českobratrská církev evangelická

 II. faráři a duchovní jim na roveň postavení,
III. duchovenští  členové  seniorátních  výborů,  duchovenští
   tajemníci synodní rady,
 IV. senioři, vedoucí tajemníci synodní rady, vedoucí komise pro
   vikariát,
 V. synodní senior, duchovenští členové synodní rady.

D. Pravoslavná církev

 II. duchovní  správcové, duchovenští  zaměstnanci ve  službě
   eparchiální a metropolitní rady,
III. okružní protopresbyteři, vedoucí tajemníci odborů a archivu
   eparchiální a metropolitní rady, členové církevního odboru
   eparchiální a metropolitní rady, členové duchovních soudů,
   igumeni, představení katedrálních chrámů, osobní tajemníci
   biskupů,
 IV. archimandrita, kancléř a  vicekancléř metropolitní rady,
   metropolitní  protopresbyter,  ředitelé  eparchiální  a
   metropolitní kanceláře,
 V. metropolita,   arcibiskupové,   eparchiální  biskupové,
   biskupové-vikáři,   správci   eparchií,   metropolitní
   administrátoři.

E. Židovská náboženská obec

 II. Šames,
III. Mašgiah, kantor,
 IV. vrchní kantor,
 V. vrchní rabín, rabín.

F. Starokatolická církev

 II. samostatní  duchovní  správcové,  sekretář  biskupského
   ordinariátu,
III. kanovníci katedrální kapituly, oblastní vikáři,
 IV. generální vikář nebo kancléř ordinariátu,
 V. biskup-ordinář nebo administrátor biskupství.

G. Slezská evangelická církev a.v., Luterská evangelická církev
  a.v.

 II. seniorátní diakoni a senionární vikáři, administrátoři a
   pomocní duchovní,
III. biskupský vikář, resp. diakon, faráři, duchovenští členové
   seniorátních výborů, tajemníci seniorátních výborů,
 IV. konsenioři, duchovenští členové  církevní rady, tajemník
   církevního ústředí,
 V. biskup, náměstek biskupa, senioři.

H. Bratrská jednota baptistů

 II. kazatelé,
III. členové Rad,
 IV. tajemníci Rad,
 V. předsedové Rad.

I. Církev bratrská

 II. kazatelé,
III. členové Rad,
 IV. tajemníci Rad,
 V. předsedové Rad.

J. Jednota bratrská

 II. kazatelé a diakoni samostatně spravující sbor,
III. přesbyteři,
 IV. členové Úzké rady, ústřední tajemník,
 V. předseda Úzké rady, biskup.

K. Evangelická církev metodistická

 II. kazatelé,
III. členové Církevní rady,
 IV. tajemník a předseda duchovní správy v Církevní radě,
 V. superintendent.

L. Novoapoštolská církev

 II. evangelista, pastýř samostatně spravující sbor,
III. staršina,
 IV. náměstek hlavního kazatele,
 V. hlavní kazatel.

M. Náboženská společnost československých unitářů

 II. duchovní samostatně spravující sbor,
III. tajemníci oblastí a ústředí,
 IV. oblastní duchovní správce, vedoucí tajemník ústředí,
 V. ústřední duchovní správce.

N. Evangelické církve

 II. samostatní duchovní správcové, diakoni,
III. duchovenští  členové  vyšších  správních  orgánů církve,
   tajemníci církevního ústředí,
 IV. duchovenští členové ústředního orgánu církve, náměstkové
   duchovenského  představitele  církve,  vedoucí  tajemník
   církevního ústředí,
 V. duchovenští představitelé vyšších správních orgánů církve a
   duchovenský představitel celé církve. 

                Příl.2
   Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
             (v Kč měsíčně)

---------------------------------------------------------------------

 Platový Počet let započitatelné      Platová třída
 stupeň      praxe
                   I.   II.  III.  IV.  V.
------------------------------------------------------------------
  1      do 3       5030  5570  6170  6970  7920
------------------------------------------------------------------
  2      do 6       5290  5860  6500  7360  8360
------------------------------------------------------------------
  3      do 9       5570  6160  6830  7740  8800
------------------------------------------------------------------
  4      do 12      5830  6460  7160  8130  9240
------------------------------------------------------------------
  5      do 15      6110  6750  7490  8510  9680
------------------------------------------------------------------
  6      do 18      6370  7050  7820  8900 10120
------------------------------------------------------------------
  7      do 21      6640  7350  8150  9290 10560
------------------------------------------------------------------
  8      do 24      6910  7650  8480  9670 11000
------------------------------------------------------------------
  9      do 27      7180  7940  8810 10050 11440
------------------------------------------------------------------
  10     nad 27      7450  8240  9140 10440 11880
------------------------------------------------------------------