Zákon č. 87/1947 Sb.
Ústavodárného Národního shromáždění
o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 09.05.1947
Účinnost od: 10.06.1947
Zrušeno: 01.01.1949

Uveřejněno v č. 43/1947 Sbírky zákonů na straně 465 Pozn.: ust. § 37 nabývá účinnosti až 10.7.1947. Celý předpis pozbývá účinnosti dnem 31.12.1948;

Zrušen předpisem: 87/1947 Sb.

§ 52

Výjimky z ustanovení zákona

(1) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují
  • a) na zaměstnance státu, svazků územní samosprávy a ostatních veřejnoprávních korporací, včetně ústavů veřejnoprávního pojištění a církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných),
  • b) na zaměstnance ústavů, podniků, fondů a zařízení, náležejících subjektům uvedeným pod písm. a) nebo jimi spravovaných,
  • c) na zaměstnance, pro něž platí učitelský zákon,
  • d) na osoby duchovního a řeholního stavu.

(2) Mezi zaměstnance uvedené v odstavci 1, písm. a) a b) se nepočítají zaměstnanci národních podniků a jejich ústředních nebo oblastních orgánů, jakož i zaměstnanci na majetku konfiskovaném podle příslušných předpisů, pokud nebyli výslovně převzati do státní nebo jiné veřejné služby.