Vládní nařízení č. 9/1935 Sb.
vlády republiky Československé ,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 18. září 1919, č. 511 Sb. z. a n., o organisačním statutu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 25.01.1935
Účinnost od: 01.09.1934
Zrušeno: 26.07.1950

Uveřejněno v č. 5/1935 Sbírky zákonů na straně 12

Zrušen předpisem: 112/1950 Sb.             9/1935 Sb. z. a n.
             Vládní nařízení
           ze dne 25. ledna 1935,
   jímž se mění a doplňuje nařízení ze dne 18. září 1919,
č. 511 Sb. z. a n., o organisačním statutu Husovy československé
      evangelické fakulty bohoslovecké v Praze

   Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne
8. dubna 1919, č. 197 Sb. z. a n., jímž se zřizuje Husova
československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze:

                Čl.I

   Vládní nařízení č. 511/1919 Sb. z. a n. se doplňuje a mění
takto:

   K § 2 se připojuje odstavec tohoto znění:

   Bez újmy tohoto jejího vlastního poslání může na fakultě
vedle výchovy duchovenstva pro českobratrskou církev evangelickou
býti vyhověno  i potřebám jiných církví  stojících na půdě
reformace, zvláště církve československé. V každém případě zůstane
však potřebám československé církve evangelické vyhrazeno šest
profesorských stolic základních disciplin theologických (vědy
starozákonní, vědy novozákonní, církevních dějin, systematické
theologie, praktické theologie, církevního práva). Za profesory na
tyto vyhrazené stolice mohou býti usnesením profesorského sboru
navrhováni zpravidla pouze ti, kdož se vedle obvyklých předpokladů
mohou vykázati řádným theologickým studiem a při stolicích pro
systematickou  a  praktickou  theologii  také tříletou praxí
duchovenskou v českobratrské církvi evangelické.

   § 4 bude zníti:

   Profesorský sbor skládá se z řádných i mimořádných profesorů
fakulty. Profesoři ti mají postavení profesorů vysokých škol.
Profesoři téhož vyznání tvoří konfesní skupinu sboru.

   Profesorský sbor spravuje a řídí fakultu. Pokud některé věci
musí býti dříve projednány v konfesních skupinách sboru, stanoví
jednací řád.

   Druhá věta § 10 bude zníti:

   Profesorský sbor se usnese na jednacím řádu, jímž se při své
úřední činnosti spravuje a v němž jest vymezena účast konfesních
skupin sboru na správě a řízení fakulty.

   § 12, odst. 2 bude zníti:

   Dokladem  zralosti k  návštěvě fakulty  jest vysvědčení
dospělosti z gymnasia kteréhokoliv typu. 

                Čl.II

   Ministerstvo školství a národní osvěty upraví pro bohoslovce
církve československé přestup na fakultu v přechodné době takovým
způsobem, aby jim bylo umožněno bez valných časových ztrát svá
studia na fakultě ukončiti. 

               Čl.III

   Toto nařízení nabývá účinnosti počátkem studijního roku
1934/1935; provede je ministr školství a národní osvěty.

             Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.             Dr. Hodža v. r.
Dr. Černý v. r.             Bradáč v. r.
Dr. Trapl v. r.             Dr. Meissner v. r.
Dr. Krčmář v. r.             Dr. Spina v. r.
Dr. Dérer v. r.             Dr. Franke v. r.
Dr. Czech v. r.             Dr. Šrámek v. r.