Zákon č. 9/1937 Sb.
Národního shromáždění,
jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské

zpet na puvodni stranku

             9/1937 Sb. z. a n.
               Zákon
           ze dne 21. ledna 1937,
  jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské
        v zemích České a Moravskoslezské


Schváleno (Vydáno): 21.01.1937 
Účinnost od: předpis nenabyl účinnosti
Zrušeno: 21.01.1937

Pozn.: předpis nenabyl účinnosti (účinnost vázána na schválení  
    ústavy společnosti vládou);                   Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na
tomto zákoně:

                § 1

   (1) Náboženské obce židovské, nedotýkajíc se jejich postavení
jako  základní  úpravy  vnějších  právních poměrů náboženské
společnosti židovské podle zákona ze dne 21. března 1890, č. 57 ř.
z., slučují se v zemích České a Moravskoslezské v jednotné
společenství, jehož úkolem jest pečovati o náboženské potřeby,
které buď

   a) jsou židovskému vyznání v obvodu dotčeného společenství
společné, nebo

   b) přesahují  rámec a síly jednotlivých náboženských obcí
židovských v něm sdružených.

   (2) Společenství uvedené v odstavci 1 jest pro svůj  obvod
zejména též povoláno, aby

   a) podávalo státní správě návrhy a dobrozdání ve věcech
židovského kultu,

   b) zakládalo a  vydržovalo  ústavy a  zařízení sloužící
potřebám, uvedeným v odstavci 1,

   c) dozíralo na užívání a správu společných fondů a ústavů,
zřízených v dřívějších dobách pro židovstvo jednotlivých zemí,
pokud se týče činilo o těchto věcech opatření se schválením
ministerstva školství a národní osvěty,

   d) přejímalo státní příspěvky určené na kultové potřeby a je
vyúčtovalo.

   (3) Úřady  státní správy  vyslechnou též  společenství,
jestliže v jeho obvodě

   a) jde o to, aby bylo povoleno zřízení nové náboženské obce
židovské nebo změna v ohraničení náboženských obcí židovských,

   b) mají býti schváleny stanovy některé náboženské nebo jejich
změna,

   c) má býti náboženské obci židovské odňato státní uznání,
má-li se obvod takové náboženské obce židovské přiděliti jiné nebo
několika jiným náboženským obcím židovským a má-li se rozhodnouti
o jmění zrušené náboženské obce židovské,

   d) má býti schváleno zřízení společného rabína pro několika
náboženských obcí židovských.

   (4) Státní správě nevznikají z tohoto zákona žádné nové
výlohy, společenství a jednotlivým náboženským obcím židovským pak
žádné nároky na nějaké příspěvky ze státní pokladny. 

                § 2

   Orgány společenství, povolané k  tomu podle § 4, mohou
sdružiti náboženské obce židovské uvnitř svého společenství ke
všem nebo k některým v § 1, odst. 1, písm. b) uvedeným účelům ve
Svazy. Tyto svazy mohou zejména též zakládati a vydržovati ústavy
a zařízení sloužící potřebám, pro nějž je Svaz zřízen. Svazy
nesmějí přesahovati obvodu země. 

                § 3

   Společenství (§ 1) i svazy (§ 2) jsou způsobilé býti podmětem
práv i právních závazků. 

                § 4

   (1) Podrobnější předpisy zejména o tom, které jsou orgány
společenství, popřípadě i svazů náboženských obcí židovských, jak
se zřizují i obnovují, jak je vymezena jejich působnost, jak se
děje zastupování dotčených kultových organisací při právních
jednáních, jak  se zřizují, mění a  zrušují případné svazy
náboženských obcí židovských, která  jsou práva a povinnosti
náboženských obcí židovských vzhledem k jejich společenství pokud
se týče vzhledem k svazům, jak jsou upravena volební práva i řád
do společenství i případných svazů, jak se uhrazují hmotné potřeby
těchto organisací, zejména jak se rozvrhují příspěvky k dotčeným
potřebám, jaká jest jejich maximální výše a za jakých podmínek
může býti tato výše výjimečně překročena a jak se rozhodují spory
mezi  náboženskými obcemi  židovskými, jich  společenstvím a
případnými svazy, obsahuje ústava náboženské společnosti židovské
v zemích České  a Moravskoslezské, do níž  jest pojmouti i
ustanovení o postupu při změně ústavy.

   (2) Ústava v odstavci 1 zmíněná potřebuje pro státní obor
schválení vlády republiky Československé a vyhlásí ji ministr
školství a národní osvěty ve Sbírce zákonů a nařízení. Totéž platí
i o změnách dotčené ústavy. 

                § 5

   Orgány a  členy sborových orgánů  společenství i svazů
náboženských obcí židovských, podle tohoto zákona zřízených, mohou
býti jen českoslovenští státní občané příslušníci náboženských
obcí židovských, ležících v obvodu společenství, vyjímajíc ty,
kteří jsou vyloučeni z práva volenu býti do místních obcí z jiného
důvodu, než pro konání vojenské služby. 

                § 6

   Právoplatně předepsané příspěvky k hmotným potřebám kultových
organisací, jichž se tento zákon týče, lze vymáhati politickou
exekucí. 

                § 7

   Státní správa dozírá, aby kultové organisace, zřízené podle
tohoto zákona, nepřekročovaly oboru své působnosti a neporušovaly
zákonů  a  nařízení  ani  ústavy  v  § 4  uvedené.  Tomu
odporující usnesení a opatření může státní správa zrušiti a k
sjednání zákonného stavu užíti zákonných donucovacích prostředků,
popřípadě provinivší se orgány i sesaditi pokud se týče rozpustiti
a učiniti na přechodnou dobu opatření stran zastávání příslušných
funkcí. 

                § 8

   (1) Působnost,  příslušející  ve  věcech  tímto zákonem
upravených státní správě, vykonává, pokud není tímto zákonem jinak
stanoveno, ministerstvo školství a národní osvěty, jde-li však o
svazy náboženských obcí židovských (§ 2), v prvé stolici zemské
úřady.

   (2) Na posavadní  působnosti státních úřadů  ve věcech
náboženských obcí židovských se však tímto zákonem nic nemění. To
platí i o případech, jichž se týče § 1, odst. 3. 

                § 9

   (1) První ústavu náboženské společnosti židovské v zemích
České a Moravskoslezské vypracuje Nejvyšší rada svazů náboženských
obcí židovských v zemích České a Moravskoslezské a předloží ji
ministerstvu školství a národní osvěty do 6 měsíců.

   (2) Až do doby, kdy tato ústava bude vládou republiky
Československé  schválena, zůstává nedotčena působnost, která
podle stanov, ministerstvem školství a národní osvěty schválených,
přísluší Nejvyšší radě svazů náboženských obcí židovských v zemích
České a Moravskoslezské, jakož i její presidiální konferenci a
svazům  náboženských  obcí  židovských  v  zemích  České  a
Moravskoslezské. 

               § 10

   (1) Zákon tento nabude účinnosti dnem, kdy prvá ústava
náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské
bude vládou republiky Československé schválena. Avšak již před
tímto dnem lze provésti podle předpisů tohoto zákona opatření, jež
zákon ku provedení předpokládá již v době předchozí.

   (2) Zákon provede ministr školství a národní osvěty v dohodě
s ministrem vnitra.

             Dr. Beneš v. r.
             Dr. Hodža v. r.
            Dr. Franke v. r.