Nařízení

ministeria věcí duchovních a vyučování

ze dne 18. března 1897 č. 96 ř.z.,

 

kterým vymezuje se příslušnost orgánů státní správy duchovní

vzhledem k zákonu o zevnitřních právních poměrech

israelitské společnosti náboženské

ze dne 21. března 1890, ř.z. č. 57.

 

Na základě ustanovení §§ 33 a 36 zákona ze dne 21. března 1890 (z.ř.č.57), jímž byly upraveny zevnitřní právní poměry israelitické společnosti náboženské, nařizuje se ve shodě s c.k. ministeriemi věcí vnitrných takto:

 

§ 1

 

Oprávnění, která podle zákona ze dne 21. března 1890, z. ř. č. 57, příslušejí státní správě v záležitostech israelitských obcí náboženských, buďte vykonávána orgány správy politické, tedy zpravidla v I. instanci okresními hejtmanstvími, vztažmo v městech s vlastním statutem úřady obecními, v II. instanci politickými úřady zemskými, v III. pak instanci ministeriem věcí duchovních a vyučování.

 

§ 2

 

Avšak politickému úřadu zemskému jakožto instanci první jsou vyhrazeny tyto úřední úkony:

a)   Rozhodovati o jmění obce náboženské (jednoty náboženské), která v dosavadním svém způsobu se zruší nebo jejíž obvod se změní (§§ 5 a 8 leg.c.) jestliže zrušená, vztažmo změněná obec náboženská (jednota náboženská) neb obec náboženská, k jejímuž obvodu zcela nebo z části obec ona se připojí, leží v rozličných okresích správních.

b)  Vznášeti odpor proti obmýšlenému ustanovení, vztažmo zapovídati nezákonné zřízení rabína nebo zástupce rabínova (§§ 12,13,14 leg.c.) má-li náboženská obec své úřední sídlo v městě se statutem vlastním.

c)   Schvalovati stanovy obcí náboženských a změnu jejich (§§ 19, 20, 29 leg.c.).

d)  Rozpouštěti zastupitelstvo obce náboženské (§ 30 leg.c.).

 

§ 3

 

Ministeriu věcí duchovních a vyučování jest vyhrazeno:

a)   Rozhodovati o jmění zrušených nebo co do obvodu změněných náboženských obcí (náboženských jednot) ležících ve správních obvodech dvou nebo několika úřadů zemských (§§ 5 a 8 leg.c.).

b)  Každákoli změna v ohraničení obvodů obcí náboženských, jakož i každékoli nové založení obce náboženské (§ 7 leg.c.).

c)   Odnímati státní uznání zřízeným obcím náboženským (§ 8 leg.c.).

d)  Schvalovati obecní stanovy pro israelitské náboženské obce ... v Praze a pro náboženské obce, jejichž obvod obsahuje dvě nebo několik zemí korunních, jakož i změnu těchto stanov (§§ 19, 20, 29 leg.c.).

 

§ 4

 

Co se týče obcí náboženských, jichž obvod zasahuje do dvou nebo několika okresů politických, má - kromě případností, že by bylo nebezpečenství v prodlení - úřadovati ten politický úřad okresní, v jehož úředním obvodě náboženská obec má své úřední sídlo. Politický úřad okresní, do jehož úředního obvodu zasahuje ostatní část obvodu obce náboženské, má zakročiti - vyjímajíc případnosti dotčené - toliko k žádosti úřadu dříve řečeného.

 

Ustanovení tohoto budiž obdobně užíváno také při úředních výkonech úřadů zemských v instanci II., vztažmo I., rozprostírá-li se obvod obce náboženské po dvou nebo několika zemích.

 

§ 5

 

Shromáždění k účelům náboženským, kterým veřejné ohledy odporují (§ 27, leg.c.), buďte zapověděna politickým úřadem okresním shromaždiště, po případě ve shodě s tím úřadem okresním, v jehož úředním obvodě leží příslušná obec náboženská.