Zákon č. 97/1933 Sb.
Národního shromáždění
o finančních prokuraturách


zpet na predchozi strankuSchváleno (Vydáno): 08.06.1933 
Účinnost od: 01.07.1933 
Zrušeno: 01.02.1950 předpisem: 270/1949 Sb.    


              97/1933 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 8. června 1933
          o finančních prokuraturách.

               § 1 

   (1) Finanční prokuratury jsou státní úřady povolané k tomu,
aby obstarávaly pro stát úkoly právního zástupce, totiž:
a) zastupovaly jej před soudy, pokud nejsou stanoveny výjimky
  (§ 2),
b) zastupovaly jej na žádost před úřady,
c) podávaly  státním  úřadům  (podnikům)  právní  posudky  a
  spolupůsobily při právních jednáních jimi sjednávaných a jiných
  právních úkonech v míře stanovené služební instrukcí (§ 6),
  budou-li jimi o to požádány.

   (2) V rozsahu stanoveném v odst. 1 obstarávají finanční
prokuratury úkoly právního zástupce také pro země a okresy, pro
okresy toliko, jsou-li jimi o to požádány. Zastupování okresů
nemění však ustanovení o místní příslušnosti soudu.

   (3) Služební instrukce (§ 6) stanoví, zda a pokud mají
finanční prokuratury obstarávají úkoly právního zástupce ještě pro
jiné právnické osoby nebo jmění, vyžaduje-li toho veřejný zájem
nebo bylo-li jim zastupování státními úřady zástupčími dosud
přiznáno. Nedotčena však zůstávají ona ustanovení zákonů, podle
nichž státní úřady zástupčí  obstarávají již pro jednotlivé
právnické osoby nebo jmění úkoly právního zástupce.

   (4) Finančním prokuraturám náleží též zastupovati veřejné
zájmy před soudy a úřady v případech, kde jsou k tomu stání úřady
zástupčí podle zvláštních předpisů povolány anebo kde není o
zastupování důležitých veřejných zájmů jinak postaráno. 

               § 2 

   (1) Ve věcech knih  pozemkových, železničních a horních
zastupují stát ve svém oboru působnosti ministerstva techniky a
dopravy nebo úřady (orgány) jim podřízené, které k tomu zmocní.
Vládní nařízení určí, které úřady (orgány) a pokud zastupují stát
ještě v těchto věcech anebo v jiném soudním řízení, ve kterém není
předepsáno zastoupení advokátem, samy a jaká náhrada nákladů
řízení v takovýchto případech státu přísluší. Nedotčena však
zůstávají zvláštní ustanovení zákonů, podle nichž úřady (orgány)
již samy před soudy jednají.

   (2) Finanční prokuratury převezmou i v těchto případech
(odst. 1.) zastoupení na žádost úřadů (orgánů). Takovéto opatření
nemění však ustanovení o místní příslušnosti soudu.

   (3) Ustanovení druhé a třetí věty odst. 1 a ustanovení odst.
2 platí obdobně  také pro zastupování  zemí a okresů  (§ 1
odst. 2). 

               § 3 

   (1) V řízení před soudy a úřady mají finanční prokuratury
práva advokáta a jsou před nimi zmocněny ke všem úkonům, a to i
takovým, ke kterým jest podle obecných předpisů třeba zvláštní
plné moci.

   (2) Veřejné  úřady  jsou  povinny  podporovati  finanční
prokuratury, pokud tomu nebrání platné předpisy. Se stejným
obmezením jsou soudy a státní úřady povinny zasílati finančním
prokuraturám na požádání spisy k nahlédnutí, pokud tím není
znemožněn jiným osobám výkon práva nahlížeti do spisů. 

               § 4 

   (1) Každá finanční prokuratura jest oprávněna jednati před
soudy a úřady v celém státním území.

   (2) V  případech, ve  kterých je  předepsáno zastoupení
advokátem, může se finanční prokuratura dáti zastupovati advokátem
nebo jinou finanční prokuraturou, v ostatních případech též jiným
způsobilým k tomu úřadem neb orgánem. 

               § 5 

   Finanční  prokuratury  jsou   ve  věcech  osobních,
disciplinárních, režijních a v dohledu nad výkonem služby přímo
podřízeny ministerstvu financí. 

               § 6 

   Služební instrukce pro finanční prokuratury, které vydá vláda
nařízením, stanoví kromě jiných předpisů v tomto zákoně instrukci
vyhrazených také bližší předpisy o jejich působnosti, o místní
příslušnosti, poměru ke státním úřadům (podnikům) a orgánům
právních podmětů jimi zastupovaných, určí, zda-li a koho má
finanční prokuratura zastupovati, jestliže by v téže věci měla
podle § 1 zastupovati obě sporné strany (několik účastníků
řízení), stanoví dále zvláštní oprávnění a povinnosti přednosty
úřadu a úřednictva prokuraturního, jakož i základní předpisy o
výkonu veškeré služby a vnitřní organisaci. 

               § 7 

   (1) Dosavadní finanční prokuratury v Praze a Brně jsou
finančními prokuraturami ve smyslu tohoto zákona, a to první pro
obvod země České a druhá země Moravskoslezské.

   (2) Vládním nařízením mohou býti podle potřeby zřízeny nebo
zrušeny expositury finančních prokuratur. 

               § 8 

   Právní podměty naznačené v § 1 odst. 2 a 3 jsou povinny
nahraditi státu veškeré náklady, které vzniknou z obstarávání
úkolů právního zástupce pro ně finančními prokuraturami (§ 1 odst.
1 písm. a) až c)), a to měrou, kterou stanoví služební instrukce
(§ 6). Náhrada těchto nákladů nesmí činiti více, než by příslušelo
advokátu v sídle zastoupeného podmětu nebo jeho správy. 

                § 9

a § 10.

   - Ustanovení přechodná a závěrečná.