Vládní nařízení
č. 99/1930 Sb.
vlády republiky Československe,
jímž se provádí zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., u duchovních církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, jakož i pozůstalých po nich

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 26.06.1930 
Účinnost od: 01.01.1930 
Zrušeno: 01.11.1949 předpisem: 218/1949 Sb.                 99/1930 Sb. z. a n.
             Vládní nařízení
           ze dne 26. června 1930,
  jímž se provádí zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z.
  a n., u duchovních církví a náboženských společností státem
  uznaných případně recipovaných, jakož i pozůstalých po nich

   Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odstavce
5, zákona ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se
upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a
jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich:

                § 1

   (1) Odpočivné  požitky duchovních  církví a náboženských
společností státem uznaných případně recipovaných, pro něž by byl
zákon ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. z. a n., o úpravě platů
duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných
případně recipovaných, platil, kdyby nebyli bývali přeloženi do
výslužby před  jeho účinností, popřípadě zaopatřovací požitky
pozůstalých po těchto duchovních a po takovýchto duchovních, kteří
zemřeli v činné službě před účinností uvedeného zákona, pokud v
tom kterém případě mají podle pensijních pravidel pro ně dosud
platných nárok na odpočivné, popřípadě zaopatřovací požitky,
vyměří se ode dne určeného v § 6 podle tohoto vládního nařízení v
souvislosti s ustanovením § 2 zákona č. 12/1926 Sb. z. a n. a
příslušnými ustanoveními vládního nařízení ze dne 17. července
1928, č. 124 Sb. z. a n., o úpravě platů duchovenstva.

   (2) Ustanovení § 8, odst. 2 a 3, zákona č. 70/1930 Sb. z. a
n., platí obdobně. 

                § 2

   (1) Pensijní základna se určí podle započitatelné (započtené)
služební doby ve veřejné duchovní správě (§ 11, odst. 1, § 12,
odst. 1, a § 13 vl. nař. č. 124/1928 Sb. z. a n.) takto:

-------------------------------------------------------------------
Při započitatelné (započtené)   při předběžném vzdělání,
služební době           uvedeném v § 1, odst. 4,
                  zák. č. 122/1926 Sb. z. a n.
                  --------------------------------
                  v písm.   v písm.   v písm.
                  a)     b)     c)
-------------------------------------------------------------------
   do 3 roků výlučně      7000    4800    2400
od 3 do 6 "   "        7980    5328    2664
od 6 do 9 "   "        8760    5844    2928
od 9 do 12 "   "        9540    6360    3180
od 12 do 15 "   "       10320    6876    3444
od 15 do 18 "   "       11088    7392    3696
od 18 do 21 "   "       11868    7920    3960
od 21 do 24 "   "       12648    8436    4224
od 24 do 27 "   "       13428    8952    4476
od 27 do 30 "   "       14208    9468    4740
od 30 roků výše          14976    9984    4992
-------------------------------------------------------------------

   (2) Předběžné vzdělání ve smyslu předcházejícího odstavce se
posuzuje podle §§ 14 až 17 vl. nař. č. 124/1928 Sb. z. a n. 

                § 3

   Duchovním (§ 1, odst. 1) ve výslužbě přísluší k odpočivným
platům výchovné:

-------------------------------------------------------------------
                  při předběžném vzdělání,
                  uvedeném v § 1, odst. 4,
                  zák. č. 122/1926 Sb. z. a n.
                  --------------------------------
                  v písm.   v písm.   v písm.
                  a)     b)     c)
-------------------------------------------------------------------
Při jednom nezaopatřeném dítěti  1224     816     408
při více nezaopatřených dětech   1800    1200     600
-------------------------------------------------------------------

pokud by jim příslušelo za činné služby podle ustanovení § 10
vládního nařízení č. 124/1928 Sb. z. a n. Vdovám, případně úplně
osiřelým sirotkům po duchovních přísluší k zaopatřovacím platům
(sirotčí pensi) výchovné v té výši a potud, pokud by příslušelo
manželovi (popřípadě otci) podle ustanovení předcházející věty. 

                § 4

   (1) Odpočivné (zaopatřovací) platy podle tohoto vládního
nařízení  nastupují  na   msto  dosavadních  odpočivných
(zaopatřovacích) požitků a všech přídavků (drahotních, nouzových,
vyrovnávacích, příplatků apod.), povolených na základě zákona,
vládního nařízení neb usnesení vlády, jakož i všech individuelně
udělených přídavků.

   (2) Celkové odpočivné (zaopatřovací) platy nesmějí býti nižší
než celkové odpočivné (zaopatřovací) požitky, jaké příslušely v
den před dosažením nároku na odpočivné (zaopatřovací) platy podle
tohoto  nařízení.  Zmenší-li se  počet oprávněných rodinných
příslušníků, jest srovnávati celkové odpočivné (zaopatřovací)
platy s celkovými odpočivnými (zaopatřovacími) požitky, určenými
podle změněného rodinného stavu. Rozdíl náleží jako přídavek k
odpočivným (zaopatřovacím) platům. 

                § 5

   (1) Odpočivné a zaopatřovací platy povolené podle tohoto
nařízení snižují se ode dne určeného v § 6 po dobu povoleného
pobytu mimo území republiky Československé o 10 %, nikoli však pod
nejnižší výměru stanovenou v příslušném pensijním předpise. Toto
snížení neplatí pro dočasný pobyt mimo území republiky, který
nepřesahuje doby tří měsíců.

   (2) Přeplatky vzniklé důsledkem ustanovení odstavce 1 za dobu
před 1. červencem 1930 nebuďtež vymáhány.

   (3) Ustanovení předcházejících odstavců platí od 1. ledna
1930 jak pro duchovní, tak pro pozůstalé po nich, jimž byly
povoleny odpočivné (zaopatřovací) platy podle vládního nařízení č.
124/1928 Sb. z. a n. 

                § 6

   (1) Odpočivné (zaopatřovací) platy podle tohoto nařízení
příslušejí oprávněným duchovním narozeným v roce 1865 nebo dříve
od 1. ledna 1930, narozeným v letech 1866 až 1869 od 1. ledna
1931, narozeným v letech 1870 až 1874 od 1. ledna 1932 a narozeným
v roce 1875 nebo později od 1. ledna 1933.

   (2) Zaopatřovací platy podle  tohoto nařízení příslušejí
oprávněným vdovám narozeným v roce 1870 nebo dříve od 1. ledna
1930, narozeným v letech 1871 až 1874 od 1. ledna 1931, narozeným
v letech 1875 až 1879 od 1. ledna 1932 a narozeným v roce 1880
nebo později od 1. ledna 1933, jestliže měly 1. ledna 1930 nárok
na zaopatřovací požitky; zároveň příslušejí oprávněným dětem
příspěvky na výchovu podle tohoto vládního nařízení. Totéž platí
pro oprávněné pozůstalé po duchovních, jestliže těmto duchovním
nepříslušely odpočivné platy  podle tohoto vládního nařízení
vzhledem k ustanovením odstavce 1.

   (3) Oprávněným pozůstalým po duchovním, kterému příslušely
odpočivné platy podle tohoto vládního nařízení, příslušejí od
prvního dne měsíce následujícího po dni jeho úmrtí zaopatřovací
platy podle téhož nařízení.

   (4) Oprávněným dětem, které mají nárok na sirotčí pensi,
příslušejí zaopatřovací platy podle tohoto vládního nařízení od
1. ledna 1930, popřípadě od pozdějšího dne, od kterého přísluší
sirotčí pense. 

                § 7

   Nárok na odpočivné (zaopatřovací) platy podle tohoto vládního
nařízení musí oprávněná osoba  nebo její dědicové uplatniti
nekolkovanou přihláškou, doloženou potřebnými průkazy, pokud jde o
duchovní kongruálních církví a náboženských společností nebo
jejich pozůstalé, u příslušného zemského úřadu, pokud jde u
duchovní dotačních církví a náboženských společností nebo jejich
pozůstalé,  u ústředního  orgánu příslušné  církve, popřípadě
náboženské společnosti. 

                § 8

   V případech, ve kterých nebude možno určiti pensijní základnu
podle tohoto vládního nařízení, zejména pro nedostatek úředních
záznamů a dokladů o rozhodných okolnostech nebo pro jiné závažné
pochybnosti, určí se pensijní základna s přihlédnutím ke zjištěným
okolnostem podle volné úvahy se souhlasem  ústředního úřadu v
dohodě s ministerstvem financí. 

                § 9

   Toto vládní nařízení nabývá účinnosti, pokud v něm není jinak
stanoveno, dnem 1. ledna 1930 a provede je ministr školství a
národní osvěty v dohodě s ministrem financí.

             Udržal v. r.
Dr. Slávik v. r.                Dostálek v. r.
Dr. Engliš v. r.                Bradáč v. r.
Dr. Dérer v. r.                Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.               Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.               Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.                  Dr. Franke v. r.
            Dr. Šrámek v. r.