Zákon č. 99/1948 Sb.
Ústavodárného Národního shromáždění
o národním pojištění

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 15.04.1948
Účinnost od: 01.10.1948
Zrušeno: 01.01.1957

Uveřejněno v č. 41/1948 Sbírky zákonů na straně 855

Zrušen předpisem: 58/1956 Sb.

§ 7

(1) Veřejnými zaměstnanci ve smyslu § 2, odst. 2, písm. a) jsou:
  • a) zaměstnanci státu, jakož i podniků, ústavů a fondů státních nebo státem spravovaných,
  • b) učitelé, na něž se vztahují ustanovení zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol,
  • c) zaměstnanci svazků územní samosprávy,
  • d) duchovní kongruálních (§ 1 vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva) církví a náboženských společností, vykonávající na systemisovaných místech úkony veřejné duchovní správy se souhlasem státní správy kultové, a profesoři diecesních bohosloveckých učilišť,

kteří mají zaručeny normální, t. j. s místem jimi zastávaným spojené pensijní nároky.

(2) Vláda může nařízením vyjmouti z důchodového pojištění i jiné zaměstnance ve veřejných službách, kteří mají zaručeny pensijní nároky obdobně jako zaměstnanci uvedení v odstavci 1; Ústřední národní pojišťovna v dohodě s jednotnou odborovou organisací může na žádost obce povoliti, aby obecní zaměstnanci nebyli vyňati z důchodového pojištění, i když jsou u nich splněny podmínky podle odstavce 1; toto povolení se týká všech zaměstnanců obce a nelze je odvolati.

(3) Vláda upraví nařízením přestupy z pojištění podle tohoto zákona do veřejného pensijního zaopatření a naopak.