Informativní přehled právních předpisů z oblasti matrik

zpet na puvodni stranku

Seznam předpisů o vedení matrik


!! Jde pouze o informativní a neúplný výpis,
blíže viz Bednář, F.: Sbírka zákonů a nařízení ve věcech náboženských a církevních, Praha 1929, nákladem Husovy čs. evangel. fakulty bohoslovecké v Praze

 • Všeobené předpisy:
  • Cís. patent z 20. 11. 1784 jos. G.S. část IV., č. 113
  • cís. patent z 1. května 1781 (průkaznost a zabezpečení matrik)

 • Matriky cíekví nekatolických:
  1. církve evangelické
   • Výnos min. vnitra z 30. ledna 1849 č. 107 ř.z. o matrikách evangelických
   • Výn. stát. min. z 23. ledna 1866 č. 15 ř.z.
   • Výn. min. vnitra z 6. března 1878 č. 16466

  2. Jednota bratrská
   • Nařízení min. vnitra, kultu a spravedlnosti ze dne 26. listopadu 1882, č. 167 ř.z.

  3. Církev starokatolická
   • nařízení min. vnitra, kultu a sprav. ze dne 8. listopadu 1877, č. 100 ř.z.

  4. Náboženská spol. židovská
   • zákon z 10. července 1868 č. 12 ž.z. o průkaznostimatrik narozených, oddaných a úmrtních u israelitů

 • Matriky osob bez vyznání
  • zákon ze dne 9. dubna 1870 č. 51 ř.z.
  • nařízení min. vnitra a kultu ze dne 20. října 1870, č. 128 ř.z.

 • Předpisy zvláštní
  • nař. vlád. z 3. 11. 1926 č. 17 Sb. z. a n. o provádění ústavního zákona jazykového (čl. 55 a 56)
  • výnos min. lultu z 15. VI. 1869 č. 4583 (pravomoc ve věcech matričních)
  • výnos min. vnitra z 10. srpna 1886 č. 7191 ex. 1884 (příslušnost matriky k zápisu)
  • etc.

 • matriky narozených (křestní)
  • Dekret Dvorské kanceláře z 21.X. 1813 P.G.S. č. 49
  • Dekret Dvorské kanceláře ze dne 21. X. 1813 č. 49 sb. z. pol.
  • Dekret Dvor. kanceláře z 13. ledna 1814 P.G.S. č. 7
  • Výnos min. vnitra z 25. IX. 1868 č. 4681 (Děti z manželství uz. před civilním úřadem)
  • Všeobecný zákoník občanský (§§ 23, 138, 155, 156, 158159, 160 - 165, 180 - 182)
  • výn. min. vnitra z 12. září 1868 č. 3649 (legitimace nemanželských dětí)
  • výnos zem. správy politické v Čechách ze dne 12. května 1922 pod č. 174.496 o provádění legitimace u farních úřadů ve vlastní působnosti

 • matriky oddaných
  • Všeobecný občanský zákoník (§§ 75 - 84)