Č.j.: 25029/2002-22

                                                                                  V Praze dne 27. 6. 2003

Metodický pokyn

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách

Pokyn vychází z čI. 16 Listiny základních práva svobod, z ustanovení § 5 odst. 1 a § 7 odst.2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které náboženskou výchovu ve školách umožňují, a ze zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.

Čl. 1

Organizace a realizace náboženské výchovy

(1) Náboženská výchova v základních, středních a speciálních školách zřizovaných obcí, krajem, případně ústředním správním úřadem je organizována formou výuky nepovinného předmětu náboženství.

(2) Výuku náboženství vykonávají pověření zástupci registrovaných církví a náboženských společností (dále jen církev), které mají oprávnění k výkonu zvláštního práva vyučovat náboženství ve státních školách podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a § 28 odst. 2 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Uvedené zvláštní právo je vyznačeno na výpisu z Rejstříku církví a náboženských společností[1]. Dle platných předpisů[2] se pod pojmem státní školy rozumí školy tzv. veřejné, kterými jsou základní, střední a speciální školy zřízené obcí, krajem, případně ústředním správním úřadem.

(3) Výuka náboženství se uskutečňuje v souladu s mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě principu tolerance a náboženské plurality.

(4) Ve skupině žáků pro výuku náboženství příslušné církve mohou být zařazeni žáci z více ročníků. Při malém počtu přihlášených žáků lze spojit žáky z několika základních škol (popř. obcí) do jedné skupiny.

Čl. 2

 

Církev

(1)    Organizuje přihlašování žáků k náboženství a předkládá řediteli školy požadavek na výuku náboženství; žáci se přihlašují způsobem obvyklým pro nepovinné předměty.

(2)    Předloží řediteli školy výpis z Rejstříku církví a náboženských společností.

(3)    Pověřuje výukou náboženství svého zástupce, pověření vydává statutární orgán církve.

(4)    Zabezpečuje výuku náboženství po obsahové stránce a sleduje její správnost.

(5)    Dohodne-li se několik církví na společném zástupci, kterého pověří výukou náboženství, plní úkoly zde uvedené tyto církve společně podle písemné dohody, kterou předají řediteli školy.

 

Čl. 3

Ředitel školy

(1)    Umožní výuku náboženství zástupci, který byl pověřen církví oprávněnou k výkonu zvláštního práva vyučovat náboženství na státních školách, a odpovídá za jeho odbornou a pedagogickou způsobilost podle vyhlášky č. 139/1997 Sb., a obecně platných právních předpisů.

(2)    Vytváří vhodné podmínky pro uskutečňování výuky náboženství v učebních prostorách školy v souladu s platnými právními předpisy a řádem školy.

 

Čl. 4

 

Klasifikace předmětu

Předmět náboženství se na vysvědčení hodnotí stupni: pracoval úspěšně, pracoval.

 

Čl. 5

Odměňování učitelů náboženské výchovy

Při uzavření pracovního poměru se školou jsou učitelům náboženství přiznávány platy, které jsou upraveny zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 6

 

Tímto pokynem se zrušuje Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k náboženské výchově v základních, středních a speciálních školách č. j.: 36 318/97-22-23 ze dne 27. 4. 1998.

 

 

Čl. 7

 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.

 

 

 

 

 

Ministryně

 

 

 

 

 

 [1] Výpis z Rejstříku církví a náboženských společností je od 7. 1. 2003 veřejně přístupný na internetu.

[2] Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Listina základních práv a svobod, čl. 33