Publikováno ve Věstníku MŠMT ČR č. 7-8/1993

 

 

Vztah školských úřadů k církevním školám při poskytování a vyúčtování dotací, včetně doporučení způsobu hospodaření pro církevní školy

 

Metodický návod

 

č. j. 19 260/93-40

referent: ing. Anna Hlaváčková, tel. 51 93 211

Dne: 24.03.1993

 

Na základě dotazů školských úřadů k problematice financování církevních škol v roce 1993, uvádí MŠMT následující metodický návod:

 

1. Úvod

 

1. 1. § 57b odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb., stanoví, které školy jsou školami církevními.

 

1. 2. § 10 odst. 1 a § 12 odst. 4 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákona č. 190/1993 Sb., ve znění zákona č. 500/1993 Sb., stanoví jejich ekonomické zabezpečení státem.

 

1. 3. Vyhláška MŠMT a MZd č. 452/1991 Sb., o zřizování a činnosti církevních škol a náboženských společenství, mimo jiné vymezuje zřizovatele, kterými jsou církev nebo náboženská společnost nebo náboženské společenství a stanoví podmínky pro zařazování do sítě škol. Nestanoví formu hospodaření církevních škol.

 

1. 4. § 31 zákona č. 576/1990 Sb. (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších změn a doplňků, stanoví, že rozpočtové a příspěvkové organizace mohou zřizovat ústřední orgány, okresní úřady a obce. Z toho vyplývá, že církevní školy, jejichž zřizovatelem je církev, nemohou být ani rozpočtové ani příspěvkové organizace.

 

1. 5. § 4 odst. 3 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, stanoví, že církve a náboženské společnosti jsou právnickými osobami. V souladu s § 19 citovaného zákona jsou právnickými osobami i náboženská společenství. Jejich seznam viz přílohu k cit. zákonu, která tvoří jeho součást. § 6 odst. 1 písm. h) cit. zákona umožňuje církvím zřizovat a provozovat "účelová zařízení". MŠMT doporučuje, aby církevní školy byly účelovým zařízením církve s právní subjektivitou.

 

1. 6. § 5 odst. 2 zák. č. 576/1990 Sb., stanoví možnost použití účelových dotací ze státního rozpočtu. V souladu s tím přiděluje MŠMT prostřednictvím školských úřadů církevním školám dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MŠMT).

 

1. 7. § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví vedení jednoduchého účetnictví pro církve a náboženské společnosti, jejich orgány a církevní instituce, které mají právní subjektivitu, pokud nepodnikají nebo pokud nejsou příjemci dotací z příslušných státních rozpočtů. Jelikož církevní školy jsou příjemci dotací, vztahuje se na ně odst. 2 cit. zákona. Výklad k této problematice je uveden v časopise Účetnictví č.11/1992.

 

2. Postup školských úřadů vůči církevním školám v roce 1993 a v letech následujících, pokud nebude stanoveno jinak

 

2. 1. Po dohodě s MZd a se souhlasem MF doporučujeme, aby církevní školy vedly účetnictví podle účtové osnovy a směrnic k účtové osnově pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace č. j. V/2-24500/1990.

 

2. 2. Vzhledem k tomu, že řešení způsobu hospodaření je nad rámec kompetencí MŠMT, předpokládáme zajištění metodické činnosti v oblasti rozpočtování, účetnictví, odměňování pracovníků apod. zřizovatelem.

 

2. 3. Metodickým východiskem pro stanovení výše dotace církevním školám je metodika rozpočtu regionálního školství pro příslušný rok. V případě církevní školy se postupuje zcela stejně jako při rozpisu prostředků na státní školu s právní subjektivitou, která je příspěvkovou organizací. Shodné jsou i výchozí údaje (normativy apod.).

 

2. 4. Dotaci pro církevní školu (zařízení) rozpočtuje školský úřad na položce 5914 - "Dotace církevním školám". Školský úřad může poskytovat církevní škole resp. zařízení dotaci na krytí neinvestičních výdajů zvlášť na jednotlivá čtvrtletí, a to stejně jako v případě škol státních. Prostředky se poskytují převodním příkazem.

 

2. 5. Investiční prostředky se vzhledem k pokynu MŠMT č. j. 12176/93-41 k rozpisu rozpočtu kapitoly MŠMT neposkytují školám a školským zařízením, kde není zřizovatelem MŠMT, tedy ani církevním školám.

 

2. 6. V souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků školský úřad kontroluje efektivnost hospodaření s poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu kapitoly MŠMT a provádí s nimi finanční vypořádání podle pokynů MŠMT a požadavků MF.

 

Ing. Zdeněk Bernard

ředitel odboru financování a rozpočtu