Pokyn č. 36 318/97-22-23
ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k náboženské výchově v základních, středních a speciálních školách

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 27.04.1998
Účinnost od: 01.09.1998
Uveřejněno v č. 6/1998 Věstníku MŠMT na straně 4

              36 318/97-22-23
               Pokyn
      ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
           k náboženské výchově
     v základních, středních a speciálních školách

   Možnost náboženské výchovy v základní škole, ve středních a
speciálních školách zakotvuje ustanovení § 5 odst. 1 a § 7 odst. 2
zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

   Pokyn vychází z čl. 16 Listiny základních práv a svobod a ze
zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
církví a náboženských společností a je vydáván po projednání s
Ekumenickou radou církví v České republice.

                I.

 Náboženská výchova v základních a speciálních základních školách

Organizace náboženské výchovy

   Náboženská výchova v základních a speciálních základních
školách je organizována formou výuky náboženství.

   Výuku náboženství vykonávají pověření zástupci registrovaných
církví a náboženských společností (dále jen církev) v souladu s
mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě principu
tolerance a náboženské plurality.

   Do učebních plánů základních a speciálních základních škol, s
výjimkou škol církevních se náboženství zařazuje jako nepovinný
předmět.

   Ve skupině žáků pro výuku náboženství příslušné církve mohou
být zařazeni žáci z více ročníků; a to buď z ročníků prvního
stupně,  nebo z  ročníků druhého  stupně. Při  malém počtu
přihlášených žáků lze spojit žáky z několika základních škol
(popř. obcí) do jedné skupiny. Spodní hranice žáků ve skupině není
stanovena.

Církev
- organizuje přihlašování žáků k  náboženství ve spolupráci s
 ředitelem školy; žáci  se přihlašují způsobem obvyklým pro
 nepovinné předměty,
- pověřuje výukou náboženství svého zástupce s přihlédnutím k jeho
 odborné a pedagogické způsobilosti (vyhláška MŠMT č. 139/1997
 Sb.,  o  podmínkách  odborné  a  pedagogické způsobilosti
 pedagogických  pracovníků  a  o  předpokladech  kvalifikace
 výchovných poradců); pověření vydává statutární orgán církve, v
 případě římskokatolické církve statutární orgán příslušného
 biskupství,
- zabezpečuje výuku náboženství po obsahové stránce a sleduje její
 správnost.

   Dohodne-li se několik církví na společném zástupci, kterého
pověří výukou náboženství, plní úkoly zde uvedené tyto církve
společně podle písemné dohody, kterou předají řediteli školy.

Ředitel školy
- ve spolupráci s církví prokazatelným způsobem oznámí rodičům
 možnost přihlásit žáka k výuce náboženství té církve, která o to
 požádala,
- umožní výuku náboženství zástupci, který byl pověřen církví, a
 odpovídá za jeho způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 139/1997 Sb.,
- vytváří vhodné podmínky pro uskutečňování výuky náboženství v
 učebních prostorách školy v souladu s platnými právními předpisy
 a řádem školy.

Klasifikace předmětu

   Předmět náboženství se neklasifikuje a na vysvědčení se uvede
formulace "účastnil se".

                II.

  Náboženská výchova ve středních a speciálních středních školách

Organizace náboženské výchovy

   Náboženskou výchovu ve středních a speciálních středních
školách, s výjimkou škol církevních, je možné organizovat formou
nepovinného předmětu, zájmové činnosti nebo přednáškové činnosti.

   Náboženskou  výchovu   vykonávají  pověření  zástupci
registrovaných církví a náboženských společností (dále jen církev)
v souladu s mravními a humánními zásadami vzdělávání a na základě
principu tolerance a náboženské plurality.

   Přednášková činnost se  uskutečňuje v rámci příslušných
společenskovědních  vyučovacích  předmětů,  nebo  v  rámci
disponibilních hodin k  posílení volitelných nebo nepovinných
předmětů společenskovědního charakteru.

   Spolu s přednášejícím pověřeným zástupcem registrované církve
se přednášky účastní vyučující příslušného společenskovědního
předmětu.

Církev
- pověřuje svého  zástupce k náboženské  výchově, zájmové a
 přednáškové činnosti s přihlédnutím k jeho odborné a pedagogické
 způsobilosti (vyhláška  č. 139/1997 Sb.);  pověření vydává
 statutární orgán církve,  v případě římskokatolické církve
 statutární orgán příslušného biskupství,
- zabezpečuje obsahovou náplň náboženské výchovy a přednášek,
- ve spolupráci s ředitelem školy organizuje přihlašování žáků k
 náboženské výchově.

   Dohodne-li se několik církví na společném zástupci pověřeném
k náboženské výchově, zájmové a přednáškové činnosti, plní úkoly
zde uvedené tyto církve společně podle písemné dohody, kterou
předají řediteli školy.

Ředitel školy
- ve spolupráci s církví prokazatelným způsobem oznámí rodičům
 možnost přihlásit žáka k náboženské výchově formou nepovinného
 předmětu té církve, která o to požádala,
- umožní uskutečňovat náboženskou výchovu zástupci, který byl
 pověřen církví, a odpovídá za jeho způsobilost ve smyslu
 vyhlášky č. 139/1997 Sb.,
- vytváří vhodné podmínky pro uskutečňování náboženské výchovy v
 učebních prostorách školy v souladu s platnými právními předpisy
 a řádem školy.

               III.

        Odměňování učitelů náboženské výchovy

   Při uzavření pracovního poměru se školským úřadem nebo se
školou s  právní subjektivitou jsou  učitelům náboženství a
náboženské výchovy přiznávány platy, které jsou upraveny zákonem
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění
pozdějších předpisů.

   Při výuce náboženství a náboženské výchovy na základě dohody
o práci konané mimo pracovní poměr jsou pracovněprávní vztahy
včetně odměňování upraveny v § 232 a následujícími zákoníku práce;
výše  odměny  je  stanovena  dohodou  mezi  zaměstnancem  a
zaměstnavatelem.

                IV.

   Tento pokyn nabývá účinnosti 1. 9. 1998.

              Ministr:
          Doc. Dr. Sokol, CSc., v. r.