Příkaz ministra kultury ČR
č. 8/1993
o zřízení rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991 Sb.


zpet na predchozi stranku


V Praze dne 19. 11. 1993

§ 1

(1) Ministerstvo kultury české republiky (dále jen "ministerstvo") zřizuje k 1. 1. 1994 rejstřík právnických osob, které jsou evidovány podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

(2) Za vedení rejstříku odpovídá ředitel odboru církví.

§ 2

V rejstříku jsou evidovány tyto právnické osoby se sídlem na území ČR:
  • a) registrované církve a náboženské společnosti (dále jen "církve"), které jsou jako celek právnickými osobami,
  • b) součásti (organizační jednotky) registrovaných církví, které mají podle základního dokuemntu příslušné církve právní subjektivitu,
  • c) subjekty zřízené registrovanou církví jako právnické osoby, které však nejsou jejími součástmi (organizačními jednotkami) a nepodléhají jiné registraci či evidenci 1),
  • d) svazy registrovaných církví, které jsou podle svého základního dokuemntu právnickými osobami.

------------
1) např. registrace občanských sdružení, obchodní rejstřík apod.

§ 3

(1) Rejstřík obsahuje o každé evidované právnické osobě tyto údaje:
  • a) název
  • b) sídlo
  • c) statutární orgán

(2) Údaje uvedené v odst. 1 ministerstvo sdělé na požádání:

  • a) orgánům registrovaných církví,
  • b) atátním orgánům a orgánům územní samosprávy,
  • c) jiným právnickým a fyzickým osobám, pokud osvědčí právní zájem.

(3) Jiné údaje o evidované právnické osobě, zejména jméno osoby, která je jejím statutárním orgánem, ministerstvo sdělí či potvrdí pouze na vlastní žádost dotčené právnické osoby.

§ 4

Tento příkaz nabývá účinnosti 1.1.1994