zpet na puvodni stranku

Výnos min. kultu a vyučování
ze dne 18. VII. 1890 č. 13.633

Podle tohoto výnosu není předpisů, které by mluvily pro povinnost (resp. účelnost) vyžádání církevního souhlasu k prodeji pozemků náležejících náboženskému fondu

in. Bušek, V., Hendrych J. a kol.: Československé církevní zákony, Praha 1931, Nákladem "československého Kompasu", s. 404


Přípis předsednictva min. rady ze dne 28. července 1919 č. 13342/19

Ministerstvo školství a národní osvěty bylo ve smyslu § 51 zákona č. 50/1874 ř.z., pokud se týče min. nařízení č. 162/1860 ř.z., zásadně až na další zmocněno, aby povolovalo jménem vlády zcizení církevního majetku až do výše 240.000 Kč a zavazení téhož do výše 360.000 Kč. V každém jednotlivém aktu povolovacím jest se na toto zmocnění min. rady výslovně odvolati.

Povolení ke zcizení a zatížení církevního jmění nad tuto hranici vyhrazeno je i nadále plénu ministerské rady

in: Bušek, V., Hendrych J. a kol.: Československé církevní zákony, Praha 1931, Nákladem "československého Kompasu", s. 402


Přípis předsednictva min. rady
ze dne 31. prosince 1928 č. 19826/1928

Tímto přípisem bylo min. školství a národní osvěty zmocněno ve schůzi min. rady konané dne 28. rosince 1928 až na další, nejdéle však do konce roku 1930, aby povolovalo jménem vlády pronajímání a zatěžování nemovitého církevního jmění v zemi České a Moravskoslezské služebnostmi a jakýmikoli jinými podobnými závazkyv mezích posud platných ustanovení, avšak bez omezení doby trvání, a to jen tehdy, když je prokázán souhlas příslušné konsistoře a při nemovitostech zabraných i svolení státního pozemkového úřadu.

Vládní nařízení ze dne 18. prosince 1929 č. 187 Sb. z. a n.
o některých přesunech v působnosti ministerstev na zemské úřady

Zemským úřadům bylo přiznáno na základě zákona 50/1874 ř.z. a min. nařízení 162/1860 ř.z. zmocnění k povolování zcizení církevního majetku do výše 40.000 Kč. a zavazení círk. majetku do výše 80.000 Kč.

in: Bušek, V., Hendrych J. a kol.: Československé církevní zákony, Praha 1931, Nákladem "československého Kompasu", s. 403