zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. prosince 1999 č. 1308

k Tezím nového zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í navrhované Teze nového zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností obsažené v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á ministru kultury zpracovat a vládě předložit do 30. června 2000 návrh věcného záměru zákona ve smyslu bodu I tohoto usnesení.

Provede:
ministr kultury

1. místopředseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.