zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. února 1998 č. 100

o realizaci bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného nemovitého majetku státu církevní právnické osobě ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v příloze tohoto usnesení a její doložce z příspěvkové organizace Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha na Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zemědělství zajistit neprodleně realizaci bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržení podmínek a postupů stanovených v bodě II/1/a usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

  1. uzavřená smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitého majetku státu byla předložena Ministerstvu financí nejpozději do 30ti dnů od přijetí tohoto usnesení,
  2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícím subjektem podány nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou Ministerstva financí.

Provede:
místopředseda vlády a
ministr zemědělství

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.