zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. února 1998 č. 114

o realizaci bezúplatných převodů vlastnictví vymezeného nemovitého majetku státu
na církevní právnické osoby ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to ze

státního podniku BALMED Praha, Praha na

1. Arcibiskupství olomoucké v Olomouci a

2. Kongregaci Šedých sester III. řádu svatého Františka, Lomec;

II. n e s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu na církevní právnické osoby z příspěvkové organizace Fakultní nemocnice Hradec Králové;

III. o d k l á d á rozhodnutí o realizaci bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu na církevní právnické osoby u

1. Státních léčebných lázní Karlova Studánka, státní podnik, a to do nabytí právní moci soudního rozsudku v probíhajícím soudním řízení,

2. příspěvkové organizace Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, a to do ukončení plánované rekonstrukce náhradních objektů,

3. příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod a

4. příspěvkové organizace Všeobecná fakultní nemocnice Praha.

Provede:
ministryně zdravotnictví

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.