zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. března 1999 c. 197

k požadavkům církevních právnických osob na bezúplatný převod vlastnictví
vymezeného nemovitého majetku státu ke zmírnění některých majetkových
křivd způsobených těmto subjektům

V l á d a

I. s o u h l a s í se zařazením do tabulky č. 3 souhrnného kategorizovaného seznamu nemovitostí podle usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, nemovitostí uvedených v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. členům vlády předložit neprodleně vládě k individuálnímu projednání a posouzení společenského zájmu na bezúplatném převodu vlastnictví návrhy na realizaci bezúplatných převodů vlastnictví nemovitého majetku státu příslušným církevním právnickým osobám, a to majetku státu specifikovaného v bodě I tohoto usnesení, pokud jde o nemovitosti, k nimž právo hospodaření vykonává jimi řízený státní orgán nebo organizace v jejich působnosti,

2. přednostům okresních úřadů připravit neprodleně návrhy zpracované podle bodu II/1 tohoto usnesení a tyto předat ministru pro místní rozvoj, a jedná-li se o majetek, k němuž má právo hospodaření státní podnik založený okresním úřadem nebo státní podnik u kterého funkce zakladatele přešla na obec, ministru vnitra,

3. ministrům pro místní rozvoj a vnitra neprodleně po obdržení návrhů předložených podle bodu II/2 tohoto usnesení zajistit předložení těchto návrhů vládě k individuálnímu projednání a posouzení společenského zájmu na bezúplatném převodu vlastnictví k předmětným nemovitostem,

4. ministru kultury seznámit přednosty okresních úřadů se soupisem nemovitého majetku uvedeného v bodě I tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
přednostové okresních úřadů

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.


Aktualizační dokumenty: 459/98