zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. března 1999 c. 198
o realizaci bezúplatných převodů vlastnictví vymezeného nemovitého
majetku státu na církevní právnické osoby ke zmírnění
některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v předloženém materiálu, a to z

1. příspěvkové organizace Památkový ústav středních Čech, Praha, na Arcibiskupství pražské, Praha,

2. příspěvkové organizace Památník národního písemnictví, Praha, na Klášter premonstrátů na Strahově, Praha,

3. příspěvkové organizace Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb, na Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, Praha,

4. rozpočtové organizace Ministerstvo kultury, Praha, na Klášter premonstrátů na Strahově, Praha,

5. příspěvkové organizace Památkový ústav v Brně, Brno, na Cisterciácké opatství Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova;

II. u k l á d á ministru kultury zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády ze dne 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícími subjekty podány do 15ti dnů poté, kdy jim budou Ministerstvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva .

Provede:
ministr kultury

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.