zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. dubna 1997; č. 211

k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních
právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í souhrnný kategorizovaný seznam požadavků na převod vymezeného nemovitého majetku do vlastnictví církevních právnických osob obsažený v předloženém materiálu (dále jen 5seznam");

II. u k l á d á

1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátorovi hlavního města Prahy

a) neprodleně zahájit realizaci bezúplatného převodu nemovitostí uvedených v tabulce č. 3 seznamu, k nimž právo hospodaření vykonává jimi řízený státní orgán nebo organizace v jejich působnosti, na příslušné církevní právnické osoby při dodržení předepsaných podmínek a postupů podle ustanovení § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády z 26. srpna 1992 č. 526, ve znění pozdějších usnesení vlády a za předpokladu, že budou splněny podmínky převodu stanovené v příloze k usnesení vlády z 25. září 1996 č. 498 a žadatel písemně vyzve organizaci vykonávající k předmětné nemovitosti právo hospodaření k uzavření smlouvy o převodu nejpozději do 30ti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení s tím, že vláda a ministerstvo financí budou přednostně vyřizovat právní náležitosti těchto převodů udělením příslušných výjimek a schválením smluv,

b) zjistit po projednání s příslušnými žadateli u jednotlivých nemovitostí uvedených v tabulkách č. 1 a 2 seznamu dopad jejich případného převodu na státní rozpočet, a tyto údaje předat do 60ti dnů ministru kultury,

c) zajistit v rámci své působnosti u organizací, aby s nemovitostmi uvedenými v seznamu bylo po celou dobu projednávání jejich převodu hospodařeno s péčí řádného hospodáře a nedošlo k jakýmkoli majetkoprávním dispozicím s těmito nemovitostmi včetně jejich právního zatěžování,

2. ministru kultury

a) vyžádat si od příslušných osob uvedených v bodu II/1 tohoto usnesení a od předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního chybějící podklady nezbytné k identifikaci, specifikaci a kategorizaci podle usnesení vlády z 8. ledna 1997 č. 6 u nemovitostí obsažených v tabulce č. 4 seznamu a těch nemovitostí z tabulky č. 1, kde není zdokladován údajný zánik státního vlastnictví včetně údajů o kvantifikaci dopadu jejich případného převodu na státní rozpočet, sumarizovat tyto podklady a údaje předané podle bodu II/1/b tohoto usnesení a na jejich základě upřesnit seznam,

b) prověřit zdůvodnění a zdokladování kategorizace nemovitostí uvedených v tabulkách č. 1 a 2 seznamu; tyto nemovitosti v případě vzájemné shody se subjektem, který provedl kategorizaci předmětné nemovitosti, zařadit buď do tabulky č. 1 nebo č. 3; u nemovitostí, ohledně nichž shoda v zařazení nebude dosažena, typizovat důvody problematizující jejich převod a takto zpracovaný souhrn položek předložit v nejkratší možné lhůtě vládě k dalšímu projednání,

3. místopředsedovi vlády a ministru zemědělství ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí a ministryní spravedlnosti navrhnout do 90ti dnů vládě možné právní řešení převodu nemovitostí uvedených v seznamu, které jsou ve správě Pozemkového fondu České republiky;

III. d o p o r u č u j e vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky postupovat obdobně podle bodu II/1/b tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy,
přednostové okresních úřadů a
primátoři měst Plzně, Brna a Ostravy,
primátor hlavního města Prahy

Na vědomí:
vedoucí Kanceláře prezidenta
republiky,


Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.

Aktualizační dokumenty: 598/97 , 678/97 , 756/97 , 812/97 , 813/97 , 814/97 , 100/98 , 114/98 , 197/98 , 198/98 , 228/98 , 248/98 , 287/98 , 347/98 , 367/98 , 387/98 , 431/98 , 432/98 , 433/98 , 459/98 , 773/98 , 692/99