zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 1998 č. 228

o realizaci bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného nemovitého
majetku státu na církevní právnickou osobu ke zmírnění
některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v části II předloženého materiálu, a to z rozpočtové organizace

Okresní úřad Most na Římskokatolickou farnost Fláje se sídlem Fláje,
Biskupství litoměřické;

II. u k l á d á ministru pro místní rozvoj zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob, podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřená smlouva o převodu vlastnictví majetku státu byla předložena Ministerstvu financí do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícím subjektem podány do 15 dnů poté, kdy mu bude Ministerstvem financí doručena smlouva uvedená v bodě II/1 tohoto usnesení opatřená příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede:
ministr pro místní rozvoj

Na vědomí:
přednosta Okresního úřadu Most

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.