zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. ledna 1999 č. 24

k potvrzování právní kontinuity odborem církví
Ministerstva kultury

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í ústní informaci ministra kultury o potvrzování právní kontinuity odborem církví Ministerstva kultury současně s následujícím sdělením k této věci:

51. Ministerstvo kultury nebylo oprávněno vystavovat potvrzení o právní kontinuitě právnických osob, které svou právní subjektivitu odvozují od církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Taková potvrzení o právní kontinuitě před registrací církevních právnických osob podle citovaného zákona (konkrétně zpětně od 25. února 1948) jako orgán státní správy vystavovalo bez výslovného zvláštního zákonného zmocnění, tedy neoprávněně,

2. Ministerstvo kultury se v žádném případě nevyslovuje k otázce, zda právní kontinuita té či oné církevní právnické osoby objektivně existovala. Pouze konstatuje, že jím vydaná potvrzení nemají právní relevanci.";

II. u k l á d á ministrům, jejichž resorty nebo jimi řízené organizace vedou v současné době restituční soudní spory s církevními subjekty, aby seznámili své právní zástupce s bodem I tohoto usnesení.

Provedou:
ministři

Na vědomí:
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
přednostové okresních úřadů,
primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.