zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. dubna 1998 č. 248

o realizaci bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného
nemovitého majetku státu na církevní právnické osoby
ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu, a to k bezúplatnému převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v části B příloze č. 1 důvodové zprávy předloženého materiálu, a to ze

státního podniku Jihomoravské dřevařské závody Brno, Brno
na Arcibiskupství olomoucké, Olomouc;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků.

Provede:
ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.