zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 1998 c. 287

o realizaci bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného
nemovitého majetku státu na církevní právnickou osobu
ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v části II a IV předloženého materiálu, a to z

Okresního úřadu Plzeň - jih na Metropolitní kapitulu u svatého Víta v Praze,
Arcibiskupství pražské;

II. u k l á d á ministru pro místní rozvoj zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví státu byly předloženy Ministerstvu financí do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícím subjektem podány do 15ti dnů poté, kdy mu budou Ministerstvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede:
ministr pro místní rozvoj
Na vědomí:
přednosta Okresního úřadu
Plzeň - jih

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.