zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. května 1998 č. 347

o realizaci bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného
nemovitého majetku státu na církevní právnickou osobu
ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v části IV předloženého materiálu, a to z příspěvkové organizace

Střední odborné učiliště zemědělské v Kroměříži, Kroměříž,
na Arcibiskupství olomoucké, Olomouc;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zemědělství zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitosti týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícím subjektem podány do 15ti dnů poté, kdy mu budou Ministerstvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede:
místopředseda vlády a
ministr zemědělství

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.