VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. dubna 2001 č. 383

k návrhu zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých dalších zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)

V l á d a

I. schvaluje návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a o změně některých dalších zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády upraveného podle připomínek vlády;

II. ukládá ministru kultury vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) podle bodu I tohoto usnesení;

III. pověřuje

  1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,
  2. ministra kultury, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.

Provedou:
předseda vlády,
ministr kultury

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.