zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. června 1998;č. 387

o realizaci bezúplatných převodů vlastnictví vymezeného nemovitého
majetku státu na církevní právnické osoby ke zmírnění
některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu na základě souhrnného požadavku Biskupství českobudějovického, a to z

Okresního úřadu Strakonice na

1. Římskokatolickou farnost Radomyšl a

2. Římskokatolickou farnost Dobrš;

II. u k l á d á ministru pro místní rozvoj zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí do 30ti dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícími subjekty podány do 15ti dnů poté, kdy jim budou Ministerstvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede:
ministr pro místní rozvoj

Na vědomí:
přednosta Okresního úřadu Strakonice

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.