zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. června 1998 č. 432

o realizaci bezúplatných převodů vlastnictví vymezeného
nemovitého majetku státu na církevní právnické osoby
ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že nemovitosti uvedené v tabulce č. 3 souhrnného kategorizovaného seznamu nemovitostí podle usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, a to položky 1/6 až 16, tj. parcely 56/1 až 11, zapsané na listu vlastnictví č. 2 v katastrálním území Žitenice, obec Žitenice, okres Litoměřice, jsou ve správě Pozemkového fondu České republiky;

II. s o u h l a s í s realizací bezúplatných převodů vlastnictví nemovitého ma-jetku státu uvedeného v části II a IV předloženého materiálu, a to z

1. Okresního úřadu Litoměřice na Královskou kolegiátní kapitulu Svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, a to na základě souhrnného požadavku Arcibiskupství pražského,

2. Okresního úřadu Příbram na Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou;

III. u k l á d á ministru pro místní rozvoj zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu II tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícími subjekty podány do 15ti dnů poté, kdy jim budou Ministerstvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě III/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede:
ministr pro místní rozvoj

Na vědomí:
přednostové okresních úřadů Litoměřice, Příbram

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.