zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. června 1998 č. 433

o realizaci bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného
nemovitého majetku státu na církevní právnickou osobu
ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že nemovitosti uvedené v tabulce č. 3 souhrnného kategorizovaného seznamu nemovitostí podle usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních práv- nických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, a to položky 27/3 až 5 a 27/8, tj. parcely č. 420/2 až 4 zapsané na listu vlastnictví č. 683, v katastrálním území Štýřice, obec Brno, okres Brno - město, a parcely č. 425 zapsané na listu vlastnictví č. 683 v katastrálním území Štýřice, obec Brno, okres Brno - město, nejsou předmětem bezúplatného převodu vlastnictví majetku státu církevním právnickým osobám ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených těmto subjektům, neboť nesplňují podmínky obsažené v usnesení vlády z 25. září 1996 č. 498, o bezúplatném převodu vymezeného nemovitého majetku církevním právnickým osobám ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených těmto subjektům;

II. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v části II a IV předloženého materiálu ve smyslu bodu I tohoto usnesení, a to z

příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří na Konvent
Hospitálského řádu svatého Jana z Boha - Milosrdných bratří,

o který požádala Českomoravská provincie Hospitálského řádu svatého Jana z Boha - Milosrdných bratří;

III. u k l á d á ministru pro místní rozvoj zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu II tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí, do 30ti dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícím subjektem podány do 15 dnů poté, kdy mu budou Ministerstvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě III/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede:
ministr pro místní rozvoj

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.