zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. srpna 1993 č. 434

o změně postupu při udělování výjimek podle ustanovení §45 zákona č.92/l99lSb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a podle ustanovení §30 odst.3 zákona č.42/l992Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, v souvislosti s využitím prodeje pohledávek

V l á d a

I.mění

l. přílohu č.l svého usnesení z 26.srpna l992 č.526 o postupu při projednávání a schvalování výjimek podle §45 záko na č.92/l99lSb. a §3O odst.3 zákona č.42/l992Sb., jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení,

2. přílohu č. 2 svého usnesení z 26. srpna l992 č. 526 tak, že bod č.8 předvětí před odrážkami zní:

"Pokud ministři uvedení v bodě č.2 souhlasí se sta noviskem ministerstva, zpracuje ministerstvo pro projednání ve vládě souhrnný materiál, který bude obsahovat:....";

II.u k l á d á

l. členům vlády, přednostům okresních úřadů, primátorům měst Plzně, Brna a Ostravy a primátorovi hlavního města Prahy, aby při udělování výjimek ve smyslu §45 zákona č.92/l99lSb. postupovali podle zásad uvedených v boděI tohoto usnesení,

2. ministru pro správu národního majetku a jeho privati zaci informovat Okresní komise pro privatizaci o povinnostech vyplývajících z tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
přednostové okresních úřadů a
primátoři měst Plzně, Brna a Ostravy,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.