zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. června 1998 č. 459

k realizaci bezúplatného převodu vlastnictví vymezeného
nemovitého majetku státu na církevní právnickou osobu
ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v části II a v přílohách důvodové zprávy předloženého materiálu

1. z Vysoké školy pedagogické, Hradec Králové na Biskupství královéhradecké, Hradec Králové,

2. ze Středního odborného učiliště poštovního, Olomouc na Náboženskou matici, Praha 3 - Žižkov,

3. z Vysokého učení technického v Brně, Brno na Biskupství brněnské, Brno;

II. u k l á d á ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit neprodleně realizaci bezúplatného převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržení podmínek a postupů stanovených usnesením vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí nejpozději do 30ti dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí byly převádějícími subjekty podány nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy jim Ministerstvo financí doručí smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou Ministerstva financí.

Provede:
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády
Ing. Josef T o š o v s k ý , v. r.