zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. září 1996 č. 498

o bezúplatném převodu vymezeného nemovitého majetku církevním právnickým
osobám ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených těmto subjektům

V l á d a

I. s c h v a l u j e postup při převodu vymezeného nemovitého majetku církevním právnickým osobám uvedený v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátorovi hlavního města Prahy zajistit realizaci postupu uvedeného v bodě I tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí zabezpečit realizaci ustanovení článku 2, bodu 4 přílohy tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy,
přednostové okresních úřadů a primátoři
měst Brna, Ostravy a Plzně,
primátor hlavního města Prahy

Místopředseda vlády
Ing. Josef L u x v. r.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 25. záoí 1996 č. 498

Postup při převodu vymezeného nemovitého majetku církevním právnickým osobám

Článek 1

(1) Církevními právnickými osobami se pro účely tohoto usnesení vlády rozumí registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice (dále jen "církve").

(2) Do vlastnictví církví se převede za dále uvedených podmínek následující nemovitý majetek, včetně eventuálních spoluvlastnických podílu:

  • a) budovy a stavby, které sloužily k duchovním, pastoračním a správním účelům církví nebo jako obydlí duchovních,

  • b) pozemky, na nichž stojí budovy a stavby uvedené v bodu a) včetně pozemku, které s těmito budovami tvoří jeden funkční celek, a pozemky, na nichž stojí budovy, k nimž přešla vlastnická práva podle zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahu řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona e. 338/1991 Sb.,

  • c) budovy a stavby, včetně pozemku, tvořících s nimi jeden funkční celek, pokud sloužily k sociální, charitativní, výchovné a vzdělávací činnosti církví a církve jsou připraveny k těmto účelům tyto nemovitosti využívat; to vše za předpokladu, že převodu nebrání závažný veřejný zájem.

(3) Žádost o nemovitý majetek uvedený v odstavci 2 uplatní církve u ministerstva kultury nejpozději do 30. 11. 1996. Na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel.

(4) Ministerstvo kultury shromáždiné požadavky sumarizuje a předloží k posouzení vládě do 15. 12. 1996.

(5) Po projednání těchto požadavků vládou zajistí realizaci převodu předmětného majetku příslušné osoby uvedené v bodu II / 1 usnesení.

Článek 2

(1) Podmínkou převodu nemovitého majetku církvím ve výše uvedeném věcném rozsahu je, že:

  • a) jde o nemovitý majetek, který je ke dni přijetí tohoto usnesení vlády ve vlastnictví státu,

  • b) církve měly tyto pozemky a budovy ve vlastnictví ke dni 25.2.1948, nebo takový majetek nabyly po tomto datu,

  • c) církve se mohou vykázat právní kontinuitou mezi 25.2.1948 a 31.12.1992.

(2) Nemovitý majetek bude vydán ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází. Církve ani stát nemají v souvislosti s převodem předmětného majetku nárok na jakékoli finanční náhrady při změně stavu majetku, náhrady za ušlý výnos, apod.

(3) Převod nemovitého majetku církvím se provede formou smluv o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví církví, které s nimi na základě jejich žádosti uzavře subjekt, který ke dni přijetí tohoto usnesení vlády nemovitý majetek spravuje anebo k němu vykonává právo hospodaření, a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy vláda přijala usnesení o rozsahu převádiného majetku.

(4) Ministerstvo financí zajistí obecně závazným právním předpisem osvobození od správních poplatku vybíraných katastrálními úřady v souvislosti s převodem nemovitého majetku podle tohoto usnesení vlády.

(5) Nezbytné náklady spojené s identifikací parcel nebo vytýčením pozemku a vyhotovením nezbytných geometrických plánů na oddělení pozemku vydávaných podle tohoto usnesení vlády hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadu.


Aktualizační dokumenty: 6/97, 211/97, 756/97, 812/97, 813/97, 814/97, 100/98, 114/98, 197/98, 198/98, 228/98, 248/98, 287/98, 347/98, 367/98, 387/98, 431/98, 432/98, 433/98, 459/98, 773/98