zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 1. října 1997 č. 598

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlády a upřesnění vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zemědělství vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. místopředsedu vlády a ministra zemědělství, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.

Provedou:
předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zemědělství

Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.