zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. ledna 1997 č. 6

o zabezpečení podmínek pro převod vlastnictví vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í souhrnný přehled nemovitého majetku uplatněný pro převedení vlastnictví na církevní právnické osoby podle článku I/3 přílohy usnesení vlády z 25. září 1996 č. 498, o bezúplatném převodu vymezeného nemovitého majetku církevním právnickým osobám ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených těmto subjektům, obsažený v předloženém materiálu (dále jen 5přehled");

II. u k l á d á

1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátorovi hlavního města Prahy

a) kategorizovat nemovitosti v přehledu z hlediska jejich převodu - nepřipadající v úvahu, problémové a souhlasné, zjistit u každé nemovitosti z přehledu kategorizované jako problémová nebo souhlasná, zda státní organizace v jejich působnosti, která vykonává k nemovitosti právo hospodaření, ji může postrádat aniž by tím neúměrně ztížila podmínky pro výkon své hlavní činnosti nebo byla nucena v důsledku pozbytí věci vynaložit na tuto činnost neúměrné náklady (u státních rozpočtových a příspěvkových organizací se určí hledisko přebytečnosti nebo neupotřebitelnosti podle § 7 vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, a finančního dopadu na státní nebo územní rozpočet), zda převodu nemovitosti nebrání závažný veřejný zájem a zda v případě nemovitostí spravovaných Pozemkovým fondem České republiky lze tyto nemovitosti privatizovat přímým prodejem za symbolickou cenu,

b) zjistit, zda údaje o identifikaci a specifikaci prověřených položek kategorizovaných jako souhlasné a problémové odpovídají aktuálnímu stavu v katastru nemovitostí a jsou dostatečné pro převod vlastnictví k těmto nemovitostem jako samostatné věci a dále, zda je konkrétním nabývacím titulem, popř. zápisem v pozemkové knize doloženo vlastnické právo státu k nim, zda toto právo trvá a není předmětem sporu


a takto zpracovaný souhrn položek z přehledu předat ministru kultury,

2. ministru kultury sumarizovat a vládě do 28. února 1997 předložit souhrnný kategorizovaný seznam majetku ve smyslu bodu II/1 tohoto usnesení k dalšímu projednání.


Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy,
přednostové okresních úřadů a
primátoři měst Plzně, Brna a Ostravy,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Aktualizační dokumenty: 211/97, 812/97, 197/98