zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 29. října 1997 č. 678

k realizaci bezúplatného převodu vymezeného nemovitého majetku státu
do vlastnictví Arcibiskupství olomouckého v Olomouci

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu nemovitého majetku státu Arcibiskupství olomouckému v Olomouci podle důvodové zprávy předloženého materiálu;

II. u k l á d á ministru zdravotnictví zajistit neprodlenou realizaci bezúplatného převodu nemovitostí s jejichž převodem vláda vyslovila v bodě I tohoto usnesení souhlas, při dodržení podmínek a postupů stanovených v bodě II/1a usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlast- nictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, a to tak, aby uzavřené smlouvy o bezúplatném převodu byly předloženy Ministerstvu financí nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení a návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí nejpozději do 15 dnů ode dne doručení smlouvy opatřené příslušnou doložkou Ministerstva financí.

Provede:
ministr zdravotnictví

Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.

Aktualizační dokumenty: 114/98