USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. července 2000
č. 715

k návrhu věcného záměru zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a o změně některých dalších zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh věcného záměru zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a o změně některých dalších zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech);

II. u k l á d á ministru kultury zpracovat a vládě do 30. června 2001 předložit návrh zákona ve smyslu bodu I tohoto usnesení s tím, že do tohoto návrhu budou zapracovány připomínky vlády a dále budou vzaty v úvahu připomínky obsažené ve stanovisku Legislativní rady vlády;

III. b e r e n a v ě d o m í neúčast zástupců církví a náboženských společností v Komisi vlády České republiky pro otázky vztahu státu a církví;

IV. o d v o l á v á ke dni 19. července 2000 z funkce člena Komise vlády České republiky pro otázky vztahu státu a církví

  • pana Mgr. Ing. Aleše Opatrného,
  • pana JUDr. Jana Kavku,
  • paní JUDr. Ing. Květoslavu Korcovou,
  • pana Ing. Dalibora Štyse,
  • pana Mgr. Pavla Smetanu,
  • pana JUDr. Jiřího Čápa,
  • pana Ing. Karla Fojtíka,
  • pana JUDr. Jana Chlebouna,
  • pana JUDr. Tomáše Krause.

Provede:
ministr kultury

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r