zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. listopadu 1997 č. 756

o realizaci bezúplatných převodů vlastnictví vymezeného
nemovitého majetku státu na církevní právnické osoby
ke zmírnění některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v přílohách důvodové zprávy předloženého materiálu, a to z rozpočtových organizací

  1. Střední odborné učiliště a Učiliště Boskovice, Boskovice (příloha č. 1), na Židovskou obec v Praze, Praha,
  2. VETAS Dobřejovice, rozpočtová organizace, Dobřejovice (příloha č. 2), na Arcibiskupství pražské, Praha a
  3. Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha, rozpočtová organizace, Praha (příloha č. 3), na Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Praha;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru zemědělství zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

  1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí do 30 dnů od schválení tohoto usnesení,
  2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícím subjektem podány do 15ti dnů poté, kdy mu budou Ministerstvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede: místopředseda vlády a
ministr zemědělství

Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.