zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. listopadu 1998 č. 773

k návrhu postupu při zmírňování některých majetkových křivd
způsobených obětem holocaustu

V l á d a

I. s o u h l a s í s postupem při zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu uvedeným v příloze tohoto usnesení;

II. z ř i z u j e smíšenou pracovní komisi (dále jen 5komise"), která se bude zabývat problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu;

III. j m e n u j e místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády předsedou komise a místopředsedu vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku místopředsedou komise;

IV. u k l á d á

1. ministrům financí, kultury, spravedlnosti, vnitra, zahraničních věcí a předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního delegovat do 15. prosin- ce 1998 své zástupce do komise,

2. ministru financí

a) prověřit v součinnosti s ministry uvedenými v bodě IV/1 tohoto usnesení do 28. února 1999 zdůvodnění současného způsobu využití a důvody nevydání nemovitého majetku uvedeného v části III/B předloženého materiálu,

b) předložit vládě v součinnosti s ministry uvedenými v bodě IV/1 tohoto usnesení do 31. března 1999 ověřený seznam nemovitého majetku uvedeného v čás- ti III/B předloženého materiálu s vyznačením objektů k možnému vrácení, jakož i objektů, které není možné vrátit spolu s odůvodněním tohoto postupu;

3. členům vlády a vedoucím ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátoru hlavního města Prahy v rámci své působnosti

a) zajistit realizaci bodů I a IV/2/a tohoto usnesení,

b) na požádání komise zpřístupnit veškeré archivní dokumenty týkající se majetkových křivd způsobených obětem holocaustu a nakládání s tímto majetkem po roce 1945 a 1948,

4. místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády předložit do 30. června 1999 vládě průběžnou zprávu o práci komise s návrhem dalšího postupu;

V. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky, vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky a předsedovi Federace židovských obcí v České republice postupovat obdobně podle bodů IV/1 a IV/3/b tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ústředních orgánů
státní správy,
přednostové okresních úřadů,
primátoři měst Brna, Ostravy,
Plzně,
primátor hlavního města Prahy

Na vědomí:
vedoucí Kanceláře
prezidenta republiky,
předseda Federace židovských
obcí v České republice

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.


Aktualizační dokumenty: 579/99, 694/99, 1062/99, 1079/99