zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. prosince 1997 č. 812

k požadavkům církevních právnických osob na bezúplatný převod vlastnictví
vymezeného nemovitého majetku státu ke zmírnění některých majetkových
křivd způsobených těmto subjektům

V l á d a

I. s o u h l a s í se zařazením do tabulky č. 3 souhrnného kategorizovaného seznamu nemovitostí podle usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, nemovitostí uvedených v Tabulkovém soupisu B části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. členům vlády a předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního neprodleně předložit vládě k individuálnímu projednání a posouzení společenského zájmu na bezúplatném převodu vlastnictví návrhy na realizaci bezúplatných převodů vlastnictví nemovitého majetku státu příslušným církevním právnickým osobám, a to majetku státu specifikovaného v bodu I tohoto usnesení, pokud jde o nemovitosti, k nimž právo hospodaření vykonává jimi řízený státní orgán nebo organizace v jejich působnosti,

2. přednostům okresních úřadů a primátorovi hlavního města Prahy ne- prodleně připravit návrhy zpracované podle bodu II/1 tohoto usnesení a tyto předat ministru pro místní rozvoj, a jedná-li se o majetek, k němuž má právo hospodaření státní podnik založený okresním úřadem nebo obcí pokud na ně přešla funkce zakladatele státního podniku, ministru vnitra,

3. ministrům pro místní rozvoj a vnitra neprodleně po obdržení návrhů předložených podle bodu II/2 tohoto usnesení zajistit předložení těchto návrhů vládě k individuálnímu projednání a posouzení společenského zájmu na bezúplatném převodu vlastnictví k předmětným nemovitostem,

4. ministru kultury

a) neprodleně po obdržení návrhů zpracovaných Kanceláří prezidenta republiky zajistit předložení těchto návrhů vládě k individuálnímu projednání a posouzení společenského zájmu na bezúplatném převodu vlastnictví předmětných nemovitostí,

b) seznámit přednosty okresních úřadů se soupisem nemovitého majetku uvedeného v bodě I tohoto usnesení;

IV. d o p o r u č u j e vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky a předsedovi Akademie věd České republiky postupovat obdobně, jak je uvedeno v bodě II/1 tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
předseda Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního,
přednostové okresních úřadů,
primátor hlavního města Prahy


Na vědomí:
předseda Akademie věd
České republiky

Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.

Aktualizační dokumenty: 197/98