zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. prosince 1997 č. 814

o realizaci bezúplatných převodů vlastnictví vymezeného nemovitého
majetku státu na církevní právnické osoby ke zmírnění
některých majetkových křivd

V l á d a

I. s o u h l a s í s realizací bezúplatného převodu vlastnictví nemovitého majetku státu uvedeného v části I předloženého materiálu, a to z

Ministerstva obrany a ze
státního podniku Vojenské lesy a statky České republiky na

1. Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského,

2. Konvent Řádu svaté Voršily v Doksech,

3. Českobudějovickou provincii Kongregace Školských sester de Notre Dame a

4. Kongregaci Těšitelek Božského Srdce Ježíšova;

II. u k l á d á ministru obrany zajistit neprodleně realizaci převodu vlastnictví majetku státu podle bodu I tohoto usnesení při dodržování podmínek a postupů obsažených v usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků, tak, aby

1. uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví majetku státu byly předloženy Ministerstvu financí do 30 dnů od přijetí tohoto usnesení,

2. návrhy na povolení vkladu do katastru nemovitostí týkající se převáděných nemovitostí byly převádějícími subjekty podány do 15ti dnů poté, kdy mu budou Ministestvem financí doručeny smlouvy uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení opatřené příslušnou doložkou tohoto ministerstva.

Provede:
ministr obrany

Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.