Vědecký seminář z církevního a konfesního práva

 

Témata referátů pronesených na Vědeckém semináři z církevního a konfesního práva

(řazeno abecedně podle semestrů)

Zimní semestr akademického roku 2014/2015
CSUKÁS Adam – Kodex kanonického práva z roku 1917
CSUKÁS Adam – Postup práce právního historika
HUŠTAN Tomáš – Sbírka právních norem Arcidiecéze pražské
KORENEC Štěpán – Codex Iuris Canonici 1983
NOVÁK Marek – Acta curiae
NOVÁK Marek – Corpus Iuris Canonici
PIVODA Jan – Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Letní semestr akademického roku 2014/2015
CSUKÁS Adam – Atentát na charity
CSUKÁS Adam – Vybrané evropské modely financování církví a náboženských společností
KORENEC Štěpán – Klinická pastorační péče ve zdravotnictví
KORENEC Štěpán – Ústavní zakotvení náboženské svobody v ČR
NOVÁK Marek – Duchovní služba ve vězeňství
NOVÁK Marek – Prameny konfesního práva v České republice
PIVODA Jan – Diakonie a Charita
PIVODA Jan – Konkordát
POLÁK Jindřich – Právnické osoby v konfesním právu České republiky
ŠIMANDL Milan – Duchovní služba při poskytování posttraumatické péče
ŠIMANDL Milan – Duchovní služba v Armádě České republiky

Zimní semestr akademického roku 2015/2016
ASKARI Daniel – Ochrana náboženské svobody v judikatuře ESLP
CSUKÁS Adam – Laskavý a milosrdný Ježíš
JECH Martin – „Actus iuridicus“ jako pojem v kanonickém církevním právu
KORENEC Štěpán – Konfesněprávní legislativa 2013–2015
KUČERKA David – Restituční judikatura, zákon o majetkovém vyrovnání
LAZÁR Tomáš – Mitis Iudex Dominus Iesus a reforma manželského procesného práva vo veciach prehlásenia nulity manželstva
NOVÁK Marek – Nerozlučitelnost manželství pohledem Tridentského koncilu a historického vývoje

Letní semestr akademického roku 2015/2016
CSUKÁS Adam – Nástin judikatury NSS ve věcech církevních v letech 1918–1949
JECH Martin – Počítání příbuzenských stupňů a jejich využití (Románské a germánské počítání stupňů v kanonickém právu)
KORENEC Štěpán – Judikatura NSS reflektující problematiku církví a náboženství
KUČERA Václav – Práva a povinnosti členů vybraných církví
MAJERÁK Pavel – Závazková odpovědnost zřizovatele církevní právnické osoby vůči třetím stranám
MÜLLER Marek – Vztah církve a státu v letech 1948–1989
NOVÁK Marek – Sdružení křesťanů v kodexech kanonického práva z let 1917 a 1983
PIVODA Jan – Konfesní právo v judikatuře Ústavního soudu

Zimní semestr akademického roku 2016/2017
CSUKÁS Adam – Zmluvy uzatvárané medzi náboženskými spoločenstvami a Českou republikou
JECH Martin – Postoj katolické církve vůči demokracii v myšlenkovém vývoji 20. století
KŘÍŽOVÁ Kateřina – Právní postavení duchovních a laických pastoračních pracovníků v právním řádu ČR
LAZÁR Tomáš – Motu proprio De concordia inter Codices a Kódex kánonického práva
MILEROVÁ Natálie – Přehled dějin Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy po roce 1989
PIVODA Jan – Laudato si’
VALA Štěpán – Kanonizační proces
ZECHOVSKÝ Jakub – Povinnost státních škol zajistit výuku náboženství (Nad rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. dubna 2016, sp. zn. 5 As 65/2015)

Letní semestr akademického roku 2016/2017
BOUŠKA Jan – Konfesněprávní poměry a bezpráví v oblasti konfesního práva v době Třetí říše se zaměřením na území českých zemí
CSUKÁS Adam – Princípy reformovaného cirkevného zriadenia
KUČERKA David – Soudní ochrana oprávněných osob podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
PIVODA Jan – Konfesněprávní aspekty porážek zvířat v evropském právu
VALA Štěpán – Církevně-právní legislativa v letech 2016–2017
VASTLOVÁ Michaela – Hierarchické uspořádání rané církve

 

Zimní semestr akademického roku 2017/2018
BERÁNEK Jan – Činnost vězeňských kaplanů během Norimberského procesu
CSUKÁS Adam – Duchovní a Ústavní soud
DERNER Josef – Partikulární církve v latinské církvi
HOUŽVIČKOVÁ Adéla – Právní obyčej
JECH Martin – Postavení církve v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PIVODA Jan – Náboženská neutralita na školách