Zprávy ze Společnosti pro církevní právo

(25 – 2/03)

 

News from the Church Law Society

Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht

Le notizie dalla Societa di Diritto Canonico

 

 

Prestižní cena Karlovarských právnických dnů za nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice a Slovenské republice v roce 2002

    Revue církevního práva se umístila v letošním ročníku soutěže o nejlepší právnický časopis v celkovém hodnocení na 3. místě s celkem 146 body.

 

 

Návštěva vyšehradské kapituly

    Dne 18. srpna 2003 předseda a tajemník SPCP navštívili Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Přijal je nejvyšší představitel kapituly, její probošt A. R. D. Antonín Doležal, přítomen byl člen naší Společnosti, kancléř kapituly JUDr. Jan Kotous, odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přijetí byl přítomen děkan kapituly R. D. ThDr. Jiří Huber. Zástupci SPCP navštívili kapitulní knihovnu, kterou spravuje kanovník P. František Verner OCr. Vyslechli jeho velice zajímavý výklad o katalogizaci, kterou doplnil v řadě církevních knihoven během celého svého plodného života. Zvlášť zajímavé byly ukázky hledání v nejnovější katalogizaci vyšehradské kapitulní knihovny týkající se také drobných tisků.

    Dále si zástupci SPCP prohlédli budovu kapituly (nové děkanství), uctili u nově zřízeného památníku na vyšehradském hřbitově památku kněží, řeholníků a řeholnic umučených za nacismu a komunismu a vyslechli v bazilice sv. Petra a Pavla podrobný výklad svých hostitelů o historii tohoto kapitulního chrámu.

    Seznámili se rovněž s ediční činností kapituly a vyjádřili vděčnost za podporu, kterou kapitula poskytuje časopisu Revue církevního práva. K ediční činnosti kapituly patří vydávání nejvýznamnějšího českého teologického časopisu, kterým  je bezesporu měsíčník Teologické texty, proslavený již ve své samizdatové fázi v době nesvobody. Založil ho a i dnes ho rediguje slavný vězeň svědomí Mons. ThDr. Oto Mádr (v červnu 1952 odsouzený k trestu odnětí svobody na doživotí), dnes kanovník vyšehradské kapituly.

     

Gratulace

Dne 20. května 2003 ukončil studium kanonického práva na Katolické univerzitě v Lublinu člen naší Společnosti R.D. Josef Šťastný, farář v Blovicích, a obdržel titul magistr kanonického práva.

Dne 1. června 2003 oslavil své pětapadesátiny čestný člen Společnosti pro církevní právo R.D. Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík, profesor FF UK, prezident České křesťanské akademie a rektor studentského kostela Nesvětějšího Salvátora v Praze.

Dne 20. června 2003 oslavil rovněž své pětapadesátiny člen naší Společnosti R.D. ThDr. Ing. Miloš Raban, vyučující religionistiky a filosofie na Technické univerzitě v Liberci, ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, farář v Raspenavě a Hejnicích. V letech 1996 – 2003 byl sekretářem přípravné komise Plenárního sněmu (koncilu) Katolické církve v ČR.

Svá studia na Právnické fakultě UK v Praze úspěšně ukončil a dne 25. června 2003 při slavnostní promoci v Karolinu titul magistr obdržel Stanislav Hykyš, člen Společnosti a jejího Institutu konfesního práva.

Dne 8. července 2003 obdržel člen naší Společnosti R.D. ICDr. Marián Feduš, Ph.D. při slavnostní promoci v aule Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku akademický titul doktor pedagogiky.

Dne 10. července 2003 oslavila významné životní jubileum místopředsedkyně a zakládající členka Společnosti pro církevní právo Ing. Jana Mindlová, CSc., tajemnice psychoterapeutické sekce ČKA a poradkyně řeholní kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.  

      Dekretem kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského a moderátora Interdiecézního církevního soudu České provincie, bylo s účinností od 15. července 2003 na dobu pěti let jmenováno 19 nových advokátů. Mezi nimi jsou tři členové naší Společnosti: R.D. Mgr. Jiří Čepl z Kasejovic, Petr Obdržálek z Průhonic, absolvent církevního práva na PF UK, a JUDr. Ivan Vávra z Prahy 2.

     Dne 18. října 2003 oslavil své pětapadesátiny člen Společnosti pro církevní právo JUDr. Jan Kotous, odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a kancléř vyšehradské kapituly. Oslava za hojné účasti přátel a spolupracovníků se konala o dva dny dříve, na slavnostním večeru ve Vratislavově sále Nového děkanství v Praze na Vyšehradě. Její součástí byl velmi zdařilý koncert kytarového dua z děl Adama Michny z Otradovic a řady mistrů rakouských, italských a španělských, následovalo přátelské setkání s číší vína.

     Člen naší Společnosti Daniel Vlasák z Prahy úspěšně ukončil svá studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obhájil magisterskou diplomovou práci na téma Vliv řeholních řádů a podobných komunit na obsazování úřadů v duchovní správě a bude dne 30. října 2003 promován.

     Člen naší Společnosti Jan Zeman z Liberce úspěšně ukončil svá studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obhájil magisterskou diplomovou práci na téma Uznání a registrace církví a náboženských společností v českých zemích od roku 1874 a bude dne 6. listopadu 2003 promován.

      

Gratulace k sňatku

Dne 11. července 2003 uzavřeli manželství v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mgr. Veronika Kupková a JUDr. Štěpán Hůlka, LL.M., výkonný redaktor Revue církevního práva, dlouholetý člen pracovního výboru Společnosti a člen Institutu konfesního práva.

Dne 2. srpna 2003 uzavřeli manželství v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze – Kobylisích Helena Špundová a Mgr. Miloslav Sládek, právník, dlouholetý člen SPCP. 

Dne 30. srpna 2003 uzavřeli manželství v kostele Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech (u kapucínů) Helena Šmydková a Štěpán Lisý, právník, člen naší Společnosti.

 

Úmrtí

    S lítostí jsme přijali zprávu, že 27. června 2003 zemřel čestný člen naší Společnosti a člen jejího pracovního výboru v letech 1995 – 1998, emeritní synodní kurátor Českobratrské církve evangelické JUDr. Pavel Šimek, státní notář a v roce 1990 pracovník předsednictva vlády ČSFR.

 

(jrt/zh)

 

Zprávy ze světa

 

News  from the World

Kurze Nachrichten von der Welt

Le notizie del mondo

 

 

Oslava výročí protikomunistického povstání ve východním Německu

     12. června 2003 uspořádala Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze kolokvium k 50. výročí lidového povstání proti komunistickému režimu v NDR (1953), a to v budově Senátu PČR.

Bohužel nám nedošly žádné zprávy, že by se letos v naší zemi připomínala podobná událost, která se našeho národa týká přímo a která rovněž měla své padesátě výročí. Současně s berlínským povstáním došlo v červnu 1953 ke vzpouře plzeňského lidu proti měnové reformě, kterou stejný režim v lidově demokratickém Československu okradl velkou část obyvatel a která byla rovněž tvrdě potlačena. Jako právníky nás zajímá „právní“ základ, který k neočekávané a neslýchané měnové reformě (ještě několik dní předtím z vládních míst ještě popírané) dala tehdejší legislativa zákonem č. 41/1953 Sb.

 

Plenární sněm na Velehradě

     Ve dnech 6. července až 12. července 2003 se konalo na Velehradě první zasedání prvního českého partikulárního koncilu, svolaného podle Kodexu kanonického práva z roku 1983 Českou biskupskou konferencí. Předsedou sněmu je český primas, pražský metropolita-arcibiskup PhDr. Miloslav kardinál Vlk. Na sněmu bylo kromě 93 účastníků s hlasem rozhodujícím nebo poradním přítomno 11 pozvaných expertů, mezi nimi i naši členové Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík, ThLic. Damián Němec Th.D. OP, Doc. JUDr. ICLic. Antonín Ignác Hrdina, OPraem., Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. a Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP.

 

Zajímavé interview v časopise Svatá Hora

V čísle 3/2003 časopisu Svatá Hora byl uveřejněn rozhovor pod názvem „Poutní místo musí být klasika“, v němž P. Stanislav Přibyl CSsR, známý redemptoristický kazatel, člen Plenárního sněmu Katolické církve v českých zemích, zpovídá ze životních zkušeností našeho kolegu a svého jmenovce (s nímž před několika lety společně přijal v pražské katedrále kněžské svěcení) R. D. JCD JUDr. Stanislava Přibyla PhD.

 

Jmenování nových kardinálů

    Dne 28. 9. 2003 papež ve veřejné konzistoři jmenoval větší počet nových kadrinálů. Mezi nimi je významný přítel naší Společnosti, metropolita-arcibiskup ostřihomsko-budapešťský a primas maďarský, Prof. Dr. Péter Erdő, rektor Pázmányho katolické univerzity v Budapešti a profesor církveního práva. Jak jsme připomněli již při jeho jmenování primasem v prosinci roku 2002, vzpomínáme s vděčností na jeho jeho přednášku při II. mezinárodní konferenci církevního práva, kterou naše Společnost konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v září 1998, a také jeho pohostinnosti při konferenci Mezinárodní konsociace pro podporu studia kanonického práva, která se konala v Budapešti v září 2001. 

   Také český národ se dočkal dalšího kardinála. Stal se jím Prof. Dr. Tomáš Špidlík SJ, slavný odborník na teologii křesťanského východu a dlouholetý spirituál české papežské koleje Nepomucenum v Římě.

 

(jrt)