Zprávy ze Společnosti pro církevní právo

 

REVUE 21 1/2002

 

News from the Church Law Society

Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht

Le notizie dalla Società di Diritto Canonico

 

Od počátku března 2002, kdy vyšlo předcházející číslo tohoto časopisu, se naše společnost podílela na těchto akcích:

Ve středu 20. 3. 2002 se uskutečnila v rámci cyklu "Působení práva v církvi a ve společnosti" panelová diskuse na téma "Forma uzavírání manželství". Diskusi uvedl a řídil doc. Jiří Rajmund Tretera. Srovnán byl většinový model - tj. alternativní forma uzavírání sňatku - a menšinový model - tj. obligatorní civilní sňatek. Upozorněno bylo na záporné důsledky případného prosazení obnovy obligatorního civilního sňatku z dob komunistického režimu, s nímž se počítá v současném návrhu nového občanského zákoníka. Obligatorní civilní sňatek byl na území českých zemí zaveden jen jednou v dějinách, a sice zákonem o právu rodinném č. 265/1949 Sb. ze 7.12.1949 s účinností od 1.1.1950, a odstraněn novelou zákona o rodině č. 234/1992 Sb. s účinností od 1.7.1992.

Na pozvání třicátníků Českobratrského evangelického sboru v Praze 10-Vršovicích se tři zástupci naší Společnosti zúčastnili ve středu 17. 4. 2002 večera v modlitebně v Tulské ulici. Po výkladě o nové právní situaci církví, vzniklé přijetím zákona č. 3/2002 Sb., následovala diskuse zejména na téma budoucnosti diakonií a církevního školství.

Ve středu 24. 4. 2002 se po skončení Valné hromady SPCP konala za velmi vysoké účasti posluchačů prezentace dvou nových knih v oboru konfesního práva, které vyšly na začátku tohoto roku. Knihu Stát a církve v České republice od doc. J. R. Tretery, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, představil doc. ICLic. JUDr. Antonín Ignác Hrdina. Rozhovor o knize prof. Gerharda Robberse a kolektivu Stát a církev v zemích EU, kterou přeložili Mgr. Petr Kolář z Fakulty sociálních věd UK a jeho manželka Mgr. Markéta Kolářová a která vyšla v nakladatelství Academia Praha, vedl odborný poradce tohoto překladu doc. Jiří R. Tretera. Večer podpořila Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze.

 

Gratulace členům naší společnosti

 

Svá studia na Právnické fakultě UK ukončil a dne 19. 3. 2002 byl v Karolinu slavnostně promován Pavel Čižinský z Prahy. Téhož dne při slavnostní promoci v Karolinu titul magistr obdržel Michal Heldenburg, dlouholetý člen pracovního výboru Společnosti, člen redakční rady Revue církevního práva, řadu let činný jako studentská vědecká síla na katedře právních dějin PF UK.

Dne 24.4. 2002 byl v rámci Valné hromady SPCP přijat za čestného člena SPCP Mark E. Chopko vedoucí právní poradce Americké biskupské konference.

Dne 2. 5. 2002 obhájil Mgr. Jan Červenka z Prahy na PF UK doktorskou rigorózní práci na téma Územně správní organizace Římskokatolické církve v Československu (1918 - 1992) a obdržel titul JUDr.

Dne 27. 5. 2002 obhájil člen našeho výboru P. ThLic. Damián Němec OP na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi doktorskou disertaci na kanonickoprávní téma a dosáhl akademického titulu Th.D. Oponentem byl Prof. ICDr. Edward Górecki.

Dne 28. 5. 2002 obhájili na PF UK své magisterské diplomové práce Terezie Jenisová-Hadravová z Třeboně a Lukáš Kuboň z Českého Těšína. K dosažení titulu magistra v červnu 2002 gratulujeme dalším členům SPCP: Jakubu Holečkovi z Prahy, členu výboru Adamu Furkovi z Prahy, hlavnímu webmasterovi našich internetových stránek, členu výboru Danielu Spratkovi z Třince, a členu výboru Janu Šafránkovi z Prahy, který řadu let konal práce studentské vědecké síly na katedře právních dějin PF UK a pečuje o distribuci tohoto časopisu.

 

Zprávy z Institutu konfesního práva

 

V úterý 2. dubna 2002 se zástupci naší Společnosti Ing. Jana Mindlová, CSc., Doc. JUDr. Jiří R. Tretera, ThLic. Damián Němec a Mgr. Záboj Horák zúčastnili porady svolané kongregací sester boromejek do kláštera křížovníků v Praze na Starém Městě, týkající se právní formy církevních právnických osob. Na navazujícím večeru konaném v Praze 27. 6. 2002 vystoupili se svými příspěvky Mgr. Tomáš Zadražil, JUDr. Štěpán Hůlka a Mgr. Jan Šafránek, diskuse se zúčastnili další členové výboru.