Zprávy ze Společnosti pro církevní právo

 

REVUE 23 3/2002

 

News from the Church Law Society

Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht

Le notizie dalla Società di Diritto Canonico

 

Na přelomu roku organizovala jako obvykle Ackermann-Gemeinde Nürnberg pravidelné zimní pracovní dny (Winterwerkwoche), tentokráte již po druhé v mezinárodním centru duchovní obnovy (Centrum Internationale Redintegrationis Spiritualis), které zřídila litoměřická diecéze v někdejším františkánském klášteře v Hejnicích. Pro 14 účastníků z Německa a 20 účastníků z českých zemí přednášeli mj. i někteří členové naší Společnosti. PhDr. Jan Kopřiva z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednášel na téma "Franz Kafka: zwischen Schloss und Amt" a doc. JUDr. Jiří R. Tretera z Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma "Die neue staatskirchenrechtliche Gesetzgebung in Tschechien und der Vertrag mit dem Apostolischen Stuhl". Záštitu nad týdenním pracovním setkáním převzal rovněž člen SPCP, ředitel střediska ThDr. Ing. Miloš Raban, tajemník Sněmu Katolické církve v českých zemích. Organizační stránku jako obvykle vynikajícím způsobem zvládal ředitel pan Norbert Barenberg. Sympozia se zúčastnil i představitel ústředí Ackermann-Gemeinde v Mnichově pan Lothar Palsa.

 

V pátek 14. února 2003 se v chrámu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě konalo uctění nově objevených ostatků svatého Valentina. Slavnostní mše svaté v odpoledních hodinách se zúčastnili zástupci naší společnosti. Čestnému předsedovi Společnosti prof. JUDr. Valentinu Urfusovi, autorovi objevné publikace o proboštu vyšehradské kapituly Tomáši Berghauerovi, jsme zaslali gratulaci k jmeninám.

 

Gratulace

 

Člen naší společnosti Mag. Valdas Kužulis, absolvent KTF UK v Praze a WWU v Münsteru, byl vysvěcen dne 10. října 2002 ve Vilniusu na kněze. Světitelem byl kardinál Audrys Juozas Bačkis, arcibiskup-metropolita vilniuský.

Výkonný redaktor časopisu Revue církevního práva a dlouholetý člen pracovního výboru SPCP JUDr. Štěpán Hůlka ukončil složením magisterské zkoušky dne 9. 12. 2002 studium na Právnické fakultě Vestfálské Wilhelmovy Univerzity v Münsteru a získal titul LL. M. v oboru veřejného práva.

Tajemník SPCP Mgr. Záboj Horák obhájil 7. listopadu 2002 úspěšně doktorskou disertační práci na téma Právní úprava činnosti náboženských a školských institucí církví v USA a ukončil postgraduální doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dne 5. 12. 2002 mu byla při slavnostní promoci v Karolinu udělena vědecká hodnost doktora Univerzity Karlovy (Ph.D.).

Všem jmenovaným členům a příznivcům Společnosti pro církevní právo blahopřejeme k dosaženým úspěchům a přejeme jim mnoho štěstí v dalším rozvoji svých aktivit.

(zh/jrt)

 

Zprávy ze světa

 

News from the World

Kurze Nachrichten von der Welt

Le notizie del mondo

 

Mons. Prof. Dr. Péter Erdő, rektor Pázmányho univerzity v Budapešti, profesor církevního práva a dosavadní pomocný biskup v Székesfehérváru, byl dne 7. 12. 2002 jmenován arcibiskupem-metropolitou ostřihomsko-budapešťským a primasem maďarským.

Vatikánské Město, 20. 1. 2003 (VIS): Svatý otec založil vojenský ordinariát pro Slovensko a jmenoval Mons. Františka Rábka, auxiliárního biskupa v Nitře, prvním vojenským ordinářem pro Slovensko.

Zprávy z Mezinárodního sdružení pro podporu studií kanonického práva (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo), Řím:

28. 1. 2003 představili na právnické fakultě Papežské univerzity sv. Kříže v Římě profesoři Sandro Gherro, Joaquin Llobell a Cesare Mirabelli2 dílo Guida Saraceniho Úvahy o vnitřním foru v obecném rámci církevní jurisdikce.

6. 3. 2003 se na fakultě kanonického práva Papežské gregoriánské univerzity koná akademická slavnost s názvem Integrace řádů a centralita osobnosti mezi univerzalitou a identitou - dvacáté výročí od vyhlášení CIC. Na sympoziu vystoupí prof. Gianfranco Ghirlanda SJ, J.E. Mons. Péter Erdő, prof. Cesare Mirabelli, J.E. Zenon kard. Grocholewski, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, velký kancléř Papežské gregoriánské univerzity.

Prof. Silvio Ferrari (Milano) a Prof. Giovanni Filoramo připravují setkání na Univerzitě v Sieně ve dnech 2.- 3. 4. 2003 na téma La giustizia nei monoteismi (Spravedlnost v monoteistických náboženstvích). Podrobnější informace lze získat na adrese www.unisi.it/eventi/monoteismi .

(jrt/zh)