Zprávy ze Společnosti pro církevní právo

REVUE 24 1/2003

 

News from the Church Law Society

Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht

Le notizie dalla Societa di Diritto Canonico

 

Ve dnech 17. a 18. 3. 2003 se uskutečnily 38. Essenské rozhovory o vztahu státu a církve na téma: "Säkularisation und Säkularisierung 1803-2003". Téma bylo vybráno k 200. výročí přijetí sekularizačního zákona (Reichsdepu-tationshauptschluß) říšským sněmem v Řezně. Česká republika byla zastoupena na konferenci předsedou naší Společnosti.

Dne 9. 4. 2003 přednášel v rámci 40. večera z cyklu Působení práva v církvi a společnosti Dr. iur. Wolfgang Wieshaider z Institutu pro právo a nábožen-ství vídeňské právnické fakulty na téma: "Právo ochrany památek v Rakouské republice".

Bratří trapisté z Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře, Dobrá Voda 20, 364 61 Teplá u Toužimě, nám poslali velikonoční pozdrav. Z jejich dopisu vy-jímáme: "Letos poprvé jsme v Novém Dvoře slavili Vzkříšení Páně v našem rozestavěném kostele, který je také Vaším kostelem. Připojilo se k nám několik přátel. Velikonoční svíce v dosud neuzavřeném prostoru stěží odolávala pory-vům větru. Na Bílou sobotu dokonce sněžilo. Práce na dostavbě kostela rychle pokračují. Dá-li Bůh, bude dokončen kolem letošních Vánoc."

Dne 28. 5. 2003 proběhlo v čítárně dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo, které vyslechlo výroční zprávu, zprávu o stavu účetnictví a zprávu revizorů účtů. Udělila od-stupujícímu výboru absolutorium a zvolila nový výbor a revizory účtů. Výroční zpráva a seznam členů orgánů Společnosti jsou uveřejněny na internetových stránkách.

Po valné hromadě se konala v rámci 41. večera cyklu Působení práva v církvi a společnosti přednáška Prof. JUDr. Valentina Urfuse na téma: "Císař Josef I., církev a duchovní stav v pobělohorských Čechách".

(jrt)

Gratulace

Dr. Jiří Kašný SDB, člen naší Společnosti, vyučující církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, byl zvolen děkanem fakulty.

Dne 6. března 2003 oslavil své padesáté narozeniny člen naší Společnosti Doc. JUDr. Antonín Ignác Hrdina OPraem, který vyučuje církevní kanonické právo na PF ZČU v Plzni a na KTF UK v Praze, je soudcem Interdiecézního soudu v Praze, členem redakční rady časopisu Právník a rektorem strahovské baziliky. Jeho bohatá publikační činnost posledních deseti let zatím dosáhla vrcholu rozsáhlým dílem Kanonické právo, které v roce 2002 vydalo naklada-telství Eurolex Bohemia v Praze.

Dne 5. dubna 2003 dosáhl osmdesátého životního jubilea člen naší Společnosti Ing. arch. Josef Hyzler, emeritní předseda Klubu Za starou Prahu, významný český architekt a obnovitel mnoha církevních i profánních památkových ob-jektů.

Dne 26. dubna 2003 oslavil své šedesátiny příznivec naší Společnosti Mons. ThLic. Dominik Jaroslav Duka OP, diecézní biskup královéhradecký, místo-předseda České biskupské konference.

Gratulace k sňatku

Dne 22. března 2003 uzavřeli manželství v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze- Petrovicích Tatiana Kenderová a člen naší Společnosti Dan Pikálek, vedoucí Arcidiecézního katechetického střediska Arcibiskupství pražského.

Dne 26. dubna 2003 uzavřeli manželství v katedrále sv. Štěpána v Litomě-řicích Marie Kubištová a Mgr. Tomáš Zadražil, soudní čekatel, dlouholetý člen výboru SPCP.

Úmrtí

Na konci loňského roku tragicky při nehodě na ulici zahynula spolupracov-nice naší Společnosti RNDr. Marie Civínová, CSc., pracovnice Národního katechetického centra ČBK. V květnu 2001 přednášela při panelové diskusi na 33. večeru SPCP na téma Právní aspekty působení církví ve školství.

Dne 2. května 2003 zemřel člen naší Společnosti pan Augustin Navrátil, traťový hradlař ČSD a soukromý rolník z Lutopecnů u Kroměříže, autor známé petice o 31 bodech s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR, kterou začátkem roku 1988 podepsalo přes 600.000 občanů. Do posledního okamžiku svého života byl důsledným obhájcem zásad přátelské odluky státu a církve a nonkonformním bojovníkem za svobodu církevních institucí. V poslední době pravidelně dojížděl na všechny akce Společnosti pro církevní právo a neúnavně zásoboval její vedení svými podněty. Redigoval časopis Obzory.

 

 

Zprávy ze světa

News from the World

Kurze Nachrichten von der Welt

Le notizie del mondo

 

Historické a právní aspekty vyučování náboženství - zpráva o konferenci a projektu

 

Od 3. do 4. dubna 2003 se na solnohradském Mönchsbergu konala konferen-ce o historických a právních aspektech vyučování náboženství. V Institutu für Kirchliche Zeitgeschichte se pod vedením Prof. Dr. Alfreda Rinnerthalera shromáždili rakouští odborníci i odborníci ze sousedních zemí, aby přednášeli a diskutovali mezi sebou a s přítomnými učiteli náboženství teoretické a prak-tické otázky vyučování náboženství. Mezi nimi mluvili Prof. Herbert Kalb, Prof. Richard Potz a Dr. Brigitte Schinkele, již právě připravují nový sborník rakouského konfesního práva, dále Dr. Werner Jisa, ředitel odboru církví ra-kouského ministerstva kultury. Mezi dalšími přednášejícími byli Prof. Christoph Link a Dr. Balázs Schanda.

Konference je část většího projektu v jehož rámci vydá Prof. Rinnerthaler na začátku příštího roku pod stejným titulem nejen konferenční příspěvky, ale také další články. Mezi nimi se některé budou věnovat srovnávání vyučování menších náboženství v Rakousku i právní situaci ve všech státech, které sou-sedí s Rakouskem. Příspěvek věnovaný České republice napíše Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, čerpaje ze svých nejnovějších publikací.

Wolfgang Wieshaider

Prezentace sborníku v Římě

26. března 2003 v 16.30 se na Papežské Řehořově univerzitě v Římě uskuteč-nila jednodenní prezentace sborníku z konference o Teritorialitě a personalitě v kanonickém a konfesním právu, o kanonickém právu na počátku třetího tisíciletí, která proběhla 2.-7. září 2001 v Budapešti. O této konferenci, jíž se za Společnost pro církevní právo zúčastnili doc. J. R. Tretera, dr. D. Němec a Mgr. Z. Horák, jsme informovali v č. 19-2/01 Revue. Prezentace se setkala s neobyčejným zájmem odborné i laické veřejnosti. Iniciátory prezentace byly or-ganizace Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo a Società per il diritto delle Chiese orientali. Prezentace se zúčastnili mimo jiné profesoři Mario Caravale, Giorgio Feliciani, Carl Gerold Fürst a Mons. Prof. Dr. Pé-ter Erdő, ostřihomsko-budapešťský arcibiskup a primas maďarský.

(jš/lš)

Jmenování nových členů Rady České televize

Členem nové Rady a jejím místopředsedou je P. Mgr. Milan Norbert Badal OP, redaktor internetových novin Christnet. Gratulujeme.

(jrt)

Poslanecká sněmovna se usnesla na návrhu zamítnout ratifikaci smlouvy se Svatým stolcem

Dne 21. 5. 2003 se Poslanecká sněmovna PČR usnesla většinou 110 hlasů z přítomných 177 poslanců na zamítnutí návrhu na souhlas s ratifikací meziná-rodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem, která byla uzavřena dne 25. 7. 2002.

(jrt)

Kristus - naděje Evropy: informace o Středoevropských katolických dnech 2003-2004

V publikaci č. 25 informuje Česká biskupská konference o společném roz-hodnutí osmi středoevropských biskupských konferencí uspořádat společné dny modliteb za věřící v jejich zemích, tj. v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Slovensku a Slovinsku. Akce byla zahájena v neděli 1. 6. 2003 četbou kratší verze společného pastýřského listu biskupů uvedených zemí. Každé zemi je vyhrazena v následujícím roce jedna neděle, po kterou se budou katolíci zbývajících sedmi zemí za vybranou osmou zemi modlit a věnovat svou pozornost situaci víry v této zemi. České republice je věnován první termín, tj. neděle 22. 6. 2003. Středoevropské katolické dny vyvrcholí ve dnech 22. a 23. 5. 2004 společnou poutí do Mariazell v Rakousku, kde bude o přímluvy vzývána Matka Boží jako Magna Mater Austriae, Magna Domina Hungarorum a Alma Mater Gentium Slavorum.

Z uvedených osmi zemí má šest zemí uzavřenu a ratifikovánu jednu nebo několik mezinárodních smluv s Apoštolským stolcem. Jen Bosna a Hercegovina a Česká republika dosud na uzavření resp. ratifikaci takové smlouvy čekají.

(jrt)

Nový řeckokatolický exarcha pražský

Ve čtvrtek 24. 4. 2003 přijal papež Jan Pavel II. rezignaci titulárního biskupa Ivana Ljavince na úřad apoštolského exarchy - hlavy katolického exarchátu pro katolíky byzantského obřadu na území České republiky - podané z důvodu dosažení předepsaného věku podle kán. 210 Kodexu kánonů východních církví.

Téhož dne byl jeho nástupcem jmenován P. Ladislav Hučko, kněz inkardinovaný do eparchie Križevci (Chorvatsko), dosud vyučující dogmatické teologie v Ko-šicích, jeden rok též spirituál kněžského semináře v Košicích, spoluzakladatel odborného teologického časopisu Verba Theologica, do něhož přispíval. P. L. Hučko se narodil roku 1948; roku 1966 se neúspěšně snažil o přijetí ke studiu teologie v Bratislavě. Od r. 1992 studoval teologii na Lateránské univerzitě v Ří-mě, na kněze byl vysvěcen roku 1996, doktorátu teologie dosáhl na Lateránské univerzitě v Římě roku 2000.

Biskupské svěcení přijal v sobotu 31. května 2003 v Praze.

P. Damián Němec, Th.D. OP