Zprávy ze Společnosti pro církevní právo

 

REVUE 26 3/2003

 

News from the Church Law Society

Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht

Le notizie dalla Societa di Diritto Canonico

 

Ve středu 29. října 2003 proběhl v čítárně dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze 42. večer cyklu Působení práva v církvi a společnosti. Přednášel JUDr. Antonín Procházka z Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, emeritní soudce Ústavního soudu ČR v Brně, na téma Důsledky nálezu ústavního soudu k zákonu o církvích č. 3/2002 Sb.

 

Ve středu 10. prosince 2003 se tamtéž konal slavnostní večer, kterým byly zahájeny vzpomínky na založení SPCP před 10 lety. S prvním příspěvkem na téma Právo a tak zvaná druhá scholastika na prahu raného novověku předstoupil čestný předseda Společnosti Prof. JUDr. Valentin Urfus. Poté svůj příspěvek přednesl JUDr. Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR, na téma Ústavní smlouva EU a křesťanské hodnoty. V závěru večera jsme vzpomněli na své setkání 15. prosince 1993 při prezentaci učebnice Církevní právo od Doc. JUDr. J. R. Tretery, kdy spontánně vznikla myšlenka Společnost založit. Evokace této dávné události byla umocněna přítomností obou shora uvedených členů SPCP, kteří tehdy v roce 1993 byli prvními, kdo přednesli své příspěvky.

 

Ve dnech 28. 12. 2003 až 3. 1. 2004 se předseda a tajemník SPCP zúčastnili zimních pracovních dnů Ackermann-Gemeinde v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. V poslední den roku, v dopoledních hodinách, připravili přednášku na téma Jednota bratrská od svého založení roku 1457, její transformace v Herrnhutu roku 1727 a její pokračovatelé v současnosti. V návaznosti na loňskou výměnu učitelů mezi právnickými fakultami v Praze a ve Vídni (viz str. 276 RCP 23 - 3/02) přednášel Doc. JUDr. Jiří R. Tretera ve dnech 12. 1.-16. 1. 2004 opět ve Vídni, tentokrát v rámci programu SOCRATES/ERASMUS. Přednášky byly zaměřeny na tato témata: svoboda náboženství a světového názoru v ČR, stát a církve v českých zemích od převratu v roce 1989, srovnání českého a rakouského konfesního práva v oblasti státního uznání náboženských společenství. Výroční zasedání Rakouské společnosti pro církevní právo řídil její předseda, ministerský rada Dr. Werner Jisa. S velmi zajímavou přednáškou o státním uznání novokřtěnecké církve mennonitů v Haliči v tolerančním období a o jejím dalším právním osudu vystoupil Prof. Dr. Karl Schwarz.

 

Gratulace

Čestný předseda SPCP Prof. JUDr. Valentin Urfus oslavil dne 22. 11. 2003 své pětasedmdesáté narozeniny.

 

Člen naší Společnosti RNDr. František Skřivánek OMelit, oslavil dne 23. 12. 2003 své sedmdesáté narozeniny.

 

Člen naší Společnosti JUDr. Milan Závurka, Ph.D. úspěšně obhájil dne 15. 12. 2003 na PF UK doktorskou disertační práci na téma Uznání závazku a rozsudek pro uznání.

 

Úmrtí

S lítostí jsme přijali zprávu, že 15. října 2003 zemřel v Českých Budějovicích Mons. ThDr. Antonín Liška CSsR. Narodil se 17. září 1924 v Bohumilicích, roku 1944 vstoupil do kongregace redemptoristů, v dubnu 1950 byl s ostatními řeholníky odvlečen do internačního vězení. Později strávil 40 měsíců v táborech nucených prací. Kněžské svěcení přijal tajně. Jakožto biblista se podílel na ekumenickém překladu Písma svatého. Ke konci totalitního režimu byl kardinálem Tomáškem ustanoven za soudního vikáře Interdiecézního soudu v Praze. V květnu 1988 jej papež jmenoval titulárním biskupem. Po tříletém působení jako pomocný biskup v pražské arcidiecézi přijal v listopadu 1991 úřad diecézního biskupa českobudějovického, ve kterém setrval do září 2002. Byl předsedou právní komise ČBK.

 

Dne 28. listopadu 2003 zemřel na Grenadě v Karibiku dlouholetý člen naší Společnosti P. JUDr. Radomír Bernard Kadlec OP. Narodil se 21. 4. 1915 v Praze, do Řádu bratří kazatelů - dominikánů vstoupil 27. 9. 1941, kněžské svěcení přijal 29. 6. 1947. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po komunistickém puči se jako významný skautský pracovník zachránil se souhlasem představených odchodem do exilu. Z Velké Británie byl anglickou provincií dominikánského řádu odeslán do jejího vikariátu v Karibské oblasti, kde pak působil téměř půlstoletí v Georgetownu na Grenadě, s krátkou přestávkou ke konci života, kdy pobýval v Kingstonu na Jamajce. Po celou dobu však zůstal členem české provincie svého řádu. Vlast navštívil až po návratu svobody, a to dvakrát: poprvé jsme jej uvítali v červnu 1990, podruhé v srpnu 2003. Do SPCP vstoupil 14. ledna 1995 a byl horlivým čtenářem Revue církevního práva.

 

Dne 21. ledna 2004 zemřel v Basileji příznivec naší Společnosti Prof. ThDr. Jan Milič Lochman. Narodil se roku 1921 v Novém Městě nad Metují, v prostředí niterné pietistické zbožnosti. Již záhy po absolvování pražské evangelické teologické fakulty se stal předním představitelem teologické vědy v českých zemích. Záhy postoupil na místo docenta a profesora v oboru systematické (dogmatické) teologie, ředitele evangelického teologického semináře v pražských Jirchářích a proděkana Komenského evangelické teologické fakulty v Praze. Při pobytu v zahraničí v roce 1968 jej zastihla zpráva o sovětské okupaci naší vlasti. Rozhodl se k exilu. Přednášel teologii na slavné basilejské univerzitě, která odchovala po staletí desítky českých bohoslovců, a stal se dokonce jejím rektorem. Od roku 1990 se často do vlasti vracel, vydal česky řadu odborných publikací a podpořil růst českého vysokého školství. Roku 1998 mu byl udělen Masarykův řád.

Requiescant in pace!

(jrt/zh)

 

 

News from the Church Law Society

 

On Wednesday, October 29, 2003 in the library of St Giles Dominican Monastery in Prague, the 42nd evening was held in the series of Activity of Law in the Church and Society. JUDr. Antonín Procházka from Palackého University, College of Law, Olomouc, emeritus judge of the Constitutional Court of the Cyech Republic in Brno, gave a paper in topic Impact of the Constitutional Court Finding on The Churches Act No. 3/2002 Coll.

 

On Wednesday, December 10, 2003 on the same place, a festive evening was held, which launched the Memorial of Establishment of the Church Law Society ten years ago. The first paper of Law and So Called Second Scholastics on the Limit of Early Modern Age was presented by the emeritus president of the Society, Prof. JUDr. Valentin Urfus. Followed the paper of JUDr. Cyril Svoboda, Secretary of Exterior of the Czech Republic, as to The Constitutional Treaty of the EU and Christian Values. At the end of the evening the meeting on December 15, 1993 was remembered while we were presenting the Church Law by Doc. JUDr. J. R. Tretera, when the idea of establishing a society spontaneously popped up. Recalling the event was strengthened by presence of both the abovementioned members to the Society, who then, in 1993, were the first ones to give their papers.

 

Between December 28, 2003 and January 3, 2004 the president and the secretary of the Society partook of the working days of the Ackermann-Gemeinde in the International Center for Spiritual Restoration in Hejnice. On the last day of the year, before the noon, they had a paper on The Union of Brethren from Its Establishment in 1457, Its Transformation in Herrnhut in 1727, to Its Successors at Present.

 

In reference to the last year's teachers' interchange between the Charles University, College of Law in Prague, and the Vienna University, College of Law in Vienna (see p. 276 the Church Law Review No. 23 - 3/02) Doc. JUDr. Jiří R. Tretera had a series of papers in Vienna again, between January 12-16, 2004, this time within the frame of SOCRATES/ERASMUS program. The papers were focused on the following topics: freedom of religion and world view in the Czech Republic, state and churches in the country since the revolution of 1989, comparative of Czech and Austrian state ecclesiastical law in the area of state acknowledgement of religious groups. Annual meeting of the Austrian Society for Church Law was administered by its president, ministerial councilor Dr. Werner Jisa. A very interesting paper was given on state acknowledgement of the New Baptist Church of Mennonites in Halicz during the toleration period, and on its further legal progress, by Prof. Dr. Karl Schwarz.

 

Congratulations

President emeritus of the Society, Prof. JUDr. Valentin Urfus, on November 22, 2003 had his 75th birthday.

 

A member to our Society, RNDr. František Skřivánek OMelit, on December 23, 2003 had his 70th birthday.

 

A member to our Society, JUDr. Milan Závurka, Ph.D., successfully defended his doctor's dissertation on Acknowledgement of Obligation and Verdict upon Acknowledgement on December 15, 2003 at Charles University, College of Law in Prague.

 

Decease

We were sorry to receive a message that on October 15, 2003, Mons. ThDr. Antonín Liška CSsR. Deceased in České Budějovice. He was born on September 17, 1924 in Bohumilice, in 1944 entered the Congregation of Redemptorists, in April 1950 along with other ordinaries was drawn to concentration prison. Later on spent 40 months in working prison camps. Priestly ordainment received in secret. Being a biblist, he participated in the ecumenical translation of the Scripture. At the end of totalitarian regime, appointed by Cardinal Tomášek a judicial vicar of the Interdiocesan Court of Prague. In May, 1988, the pope appointed him a titular bishop. After three years of activity as an auxiliary bishop of the Archdiocese of Prague, in November 1991 accepted the post of the diocesan bishop of South Bohemia in České Budějovice, where he remained until 2002. He was the chair of the Legal Committee of the Czech Bishops' Conference.

 

On November 28, 2003 in Grenada in the Caribbean a long-term member to our Society died, P. JUDr. Radomír Bernard Kadlec OP. Born on April 21, 1915 in Prague, on September 27, 1941, entered the Order of Preachers - Dominicans. On June 29, 1947, received priestly ordainment. Graduated from the Charles University, College of Law in Prague. After the Communist takeover, as being an important worker in the Skaut, he escaped by taking exile with the approval of the superiors. From the UK the English province of the Dominican Order sent him to their vicariate in the Caribbean, where he was active in Georgetown, Grenada for nearly half a century, with a small pause at the end of his life, when he resided in Kingston, Jamaica. For the whole time, however, he remained the member of the Czech province of his order. He visited his motherland after the revolution, twice: we first welcomed him in June of 1990, then again in 2003. He became a member to our Society on January 14, 1995, and was an enthusiastic reader of The Church Law Review.

 

On January 21, 2004, Prof. ThDr. Jan Milič Lochman, a fan of our Society died in Basel. Born in 1921 in Nové Město nad Metují, surrounded by cordial piety. Soon after graduating from Prague Evangelic College of Theology became a leading representative of theological science in the Czech Lands. Soon obtained a post of professor of systemic (dogmatic) theology, director of evangelic theology seminar in Jircháře in Prague, and vice-dean of the Komenského Evangelic College of Theology in Prague. Being abroad during 1968 he received the news of Soviet occupation of our country. He chose exile. Lectured in theology at famous Basel University, which throughout the centuries gave education to many a Czech theologian, and eventually became its rector. Since 1990 he often returned to Prague, published many a scientific text in Czech, and supported the promotion of Czech college education. In 1998 received the Masaryk's Medal.

 

Requiescant in pace!

(jrt/zh)