Ze Společnosti pro církevní právo

 

REVUE 27 1/2004

 

Prezentace rakouského sborníku o současném českém konfesním právu v Praze

Ve středu 14. dubna 2004 v podvečerních hodinách byla v přednáškovém sále Rakouského kulturního fóra na Jugmannově náměstí v Praze 1 představena české veřejnosti nová kniha pod názvem Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa, Band 2 - Tschechien. Jde o druhý díl široce pojaté encyklopedie o právní úpravě vztahů států a církví v zemích, které se od roku 1989 vymanily z komunistického jha.

 

Kulturní rada velvyslanectví Republiky Rakousko v Praze a ředitel Rakouského kulturního fóra Mag. Walter Persché o šesté hodině večerní ceremoniál slavnostně zahájil a představil oba koordinátory svazku - Dr. iur. Wolfganga Wieshaidera z právnické fakulty vídeňské univerzity a Doc. JUDr. Jiřího Rajmunda Treteru z pražské právnické fakulty. Ti opět připomněli dílo všech patnácti spoluautorů - dvou rakouských a třinácti českých. Většina z nich byla události přítomna.

 

Hlavní projev pronesl ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D. Přiblížil přítomnému auditoriu smysl a podstatu díla jako celku i jednotlivých jeho částí.

 

V tomto čísle naší Revue se může čtenář seznámit s projevem v jeho mírné úpravě pro tisk.

 

Živou diskusí účastníků při číši vína byla slavnost uzavřena. Zástupkyně nakladatelství WUV - Universitätsverlag ve Vídni otevřela prodej knihy, která je nabízena českému čtenáři za velice zvýhodněnou cenu Kč 275,-. Kniha má 176 stran hustě psaného textu. Obsahuje též do němčiny přeložené konfesněprávní předpisy českého státu a podrobné resumé v angličtině. Na závěr seznam autorů: Ing. Petr Balažík, Mgr. Miroslav Brož, P. Ing. Miloslav Fiala OPraem, Pplk. Mons. Tomáš Holub, JUDr. Záboj Horák Ph.D., Ze Společnosti pro církevní právo Prof. PhDr. Emilia Hrabovec, JUDr. Štěpán Hůlka, Mgr.Stanislav Hykyš, Doc. JUDr. Vladimír Kindl, Ing. Stanislav Kosík, P. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JUDr. Pavel Rameš, P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP, Dr. iur. Wolfgang Wieshaider a JUDr. Pavel Zeman. Kniha vyšla pod záštitou pracovníků Institutu für Recht und Religion právnické fakulty vídeňské univerzity vedeného Prof. Dr. iur. Richardem Potzem a pracovníka odboru církví na Spolkovém ministerstvu pro vzdělání, vědu a kulturu Prof. Dr. theol. Karla Schwarze.

 

Zakoupit ji lze v knihkupectví Oliva v Praze 1-Starém Městě, Jilská 7, v knihkupectví Linde v Praze 1, Opletalova 35 a prodejně pana Jiřího Švanderlíka na právnické fakultě v Praze.

 

Valná hromada SPCP

Dne 12. května 2004 od 16.30 v čítárně dominikánského kláštera v Praze 1, Husova 8 řádně proběhla výroční valná hromada naší Společnosti. Výroční zprávu o činnosti SPCP účastníci obdrželi na místě, další exempláře jsou k dispozici v archivu v pracovně naší Společnosti. S aktuálním stavem vedení SPCP je možno se seznámit na našich internetových stránkách.

 

Přednáška ředitelky bratislavského Ústavu vztahu státu a církví na pražských večerech

Hned po valné hromadě proběhl od 18.00 hodin v čítárně konventu hodin 45. večer z cyklu přednášek a diskusí na téma Působení práva ve společnosti a v církvi. Ředitelka uvedeného ústavu Mgr. Michaela Moravčíková přednášela na téma Stát a církev v současném Slovensku. Vysoký zájem účastníků a zasvěcený výklad paní ředitelky způsobily, že diskuse jak v čítárně, tak i při číši vína na provincialátě pokračovaly do pozdních večerních hodin.

 

Revue církevního práva na prvním místě v soutěži Karlovarských právnických dnů

Prestižní cena Společnosti německých, českých a slovenských právníků Karlovarské právnické dny za nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice a ve Slovenské republice za rok 2003 byla dne 11. června 2004 udělena naší Revue církevního práva. Soutěže se zúčastnilo 24 odborných právnických časopisů z obou států.

 

Gratulace

Dne 1. dubna 2004 byl člen SPCP Doc. ICLic. ThDr. Ján Duda, soudní vikář Spišské diecéze, slavnostně jmenován profesorem Univerzity Komenského v Bratislavě.

 

Dne 23. dubna 2004 oslavil své významné životní jubileum - 75. narozeniny - čestný člen SPCP Prof. Dr. iur. Heiner Marré z Gladbecku, honorární profesor univerzity v Bochumu, emeritní vedoucí právního oddělení Biskupství Essen, známý ve světě jako základní autor vědeckých pojednání o současném financování církví v Německu i v ostatních evropských zemích. Vzpomínáme na dopoledne dne 6. září 1996, kdy Prof. Heiner Marré svou přednáškou ve sborovně Právnické fakulty UK v Praze zahájil první mezinárodní konferenci organizovanou naší Společností pod názvem Pražské rozhovory o vztahu církví a státu.

 

Dne 24. dubna 2004 uzavřeli manželství v kostele sv. Terezie z Lisieux v Praze 8-Kobylisích Lenka Konečná a Mgr. Martin Vaňáč, ředitel Institutu ekumenických studií v Praze, dlouholetý člen SPCP.

 

Dne 28. května 2004 Mgr. Kamila Bubelová, odborná asistentka na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, členka naší Společnosti, úspěšně ukončila na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně doktorské studium v oboru římského práva a byla slavnostně promována Ph.D. Obhájila disertační práci na téma Negatorní a vindikační žaloba v římském a současném právu.

 

Dne 15. června 2004 Martin Hladký, člen naší Společnosti z Piešťan, úspěšně ukončil studium na Fakultě humanistiky Trnavské univerzity a byl slavnostně promován magistrem politologie.

 

Dne 26. června 2004 uzavřou manželství v kostele sv. Václava v Praze-Bohnicích Mgr. Gabriela Šenková a JUDr. Adam Bašný, člen vedení naší Společnosti.

 

Úmrtí

S lítostí jsme přijali zprávu, že dne 27. května 2004 po dlouhé nemoci zemřela ve věku 64 let v hospici v Červeném Kostelci paní Ing. Dagmar Kováčová. Patřila k zakládajícím členům naší Společnosti a k našim blízkým spolupracovníkům. Jí ale patří především dík za to, že dílo Akademických týdnů, které po svých předchůdcích z Řádu dominikánského převzal a v Novém Městě nad Metují natrvalo usídlil dominikánský terciář a kněz Jaroslav Knittl, po jeho smrti v roce 1994 nezaniklo, ale naopak dosáhlo nebývalého rozšíření a popularity.

 

(jrt/zh)