REVUE č. 28 2/2004

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle chiese

 

Převzetí prestižní ceny

Ve středu 30. června 2004 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v sídle společnosti německých, českých a slovenských právníků Karlovarské právnické dny v paláci Dunaj na Národní třídě v Praze 1 slavnostní setkání, na němž viceprezident této společnosti JUDr. Vladimír Zoufalý a generální sekretář JUDr. Jindřiška Munková předali zástupcům naší redakce Doc. JUDr. J. R. Treterovi, JUDr. Štěpánu Hůlkovi a JUDr. Záboji Horákovi cenu, skleněnou plastiku Jaromíra Rybáka, která je součástí ocenění našeho časopisu. Originál je k vidění v pracovně Společnosti pro církevní právo. Je také zobrazen na internetových stránkách Karlovarských právnických dnů http://www.kjt.cz - podadresa prestižní cena - kde jsou rovněž uveřejněny výsledky hlasování soutěže všech 24 časopisů.

 

Naše účast na 14. ročníku Akademických týdnů v Novém Městě nad Metují

Ve dnech 24. července až 6. srpna 2004 se opět na Pavlátově louce konaly akademické týdny, které jsou pokračováním prvorepublikové tradice založené dominikánským řádem. Pořádá je nadále občanské sdružení Akademické týdny, nyní pod vedením Mgr. Jana Kováče, ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a pod záštitou Biskupství královéhradeckého, Řádu dominikánského a města Nového Města nad Metují. Na pozvání pořadatelů převzal předseda naší Společnosti ve dnech 3. 8. a 4. 8. 2004 moderování programu o životních osudech armádního generála Heliodora Píky a justiční vraždě na něm spáchané (21. 6. 1949), jakož i o dalších obětech pronásledování národních hrdinů z řad představitelů československé armády za komunistické totality. Použity byly filmové dokumenty a osobní svědectví přítomných zástupců Federace politických vězňů.

 

Gratulace

Dlouholetý člen pracovního výboru Společnosti Jiří Jirsa úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a byl dne 29. června 2004 slavnostně promován.

 

Vzpomínka na JUDr. Vladimíra Mindla

Dne 31. srpna 2004 uplynulo deset let od chvíle, kdy nás opustil JUDr. Vladimír Mindl, zakládající člen SPCP a její čestný člen in memoriam. Zástupci vedení SPCP se zúčastnili mše svaté sloužené za zemřelého JUDr. V. Mindla 30. srpna 2004 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze 1, Vlašské ulici.

 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

Nový portugalský konkordát

Nový konkordát mezi Apoštolským stolcem a Portugalskou republikou byl po několika letech jednání uzavřen dne 18. května 2004. Nahradil dosavadní konkordát z roku 1940. V Portugalsku byla záhy po vyhlášení republiky (1910) uzákoněna roku 1911 taková odluka církve a státu, že ji právní teorie začala uvádět hned po francouzské odluce z roku 1905 jako druhý příklad "církvi nepřátelských" odluk. K postupnému zmírnění proticírkevních opatření došlo po první světové válce. Konkordátem z roku 1940 se Portugalsko zařadilo mezi nekonfesní (světské) státy s kooperačním modelem vztahu státu a církve. Konkordát z roku 2004 reflektuje hluboké změny, které se v církvi udály od Druhého vatikánského koncilu (1962-65). Jeho úřední text přinášíme v tomto čísle Revue v plném znění, s vlastním (neúředním) překladem do češtiny.

 

Nález Ústavního soudu ČR věnovaný zákonu o církvích č. 3/2002 Sb. byl oceněn

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2002 uveřejněný pod č. 4/2003 Sb., jenž je věnován zákonu č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obsadil v soutěži Karlovarských právnických dnů v červnu t. r. druhé místo. Judikáty jsou oceňovány pro významný přínos právní teorii a praxi. V uvedeném judikátu rozhodovalo plénum Ústavního soudu o zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, z hlediska tvrzeného rozporu s ústavním pořádkem. Ústavní soud zrušil uvedeným rozhodnutím vybraná ustanovení citovaného zákona, která umožňovala v rozporu s ústavním právem zasahování státu do svobody církví a náboženských společností. Rozhodnutí bylo uveřejněno v Revue církevního práva č. 23 - 3/2002, na s. 241-271. Do letošní soutěže Karlovarských právnických dnů bylo navrženo celkem 8 judikátů, z nichž se ve dvou případech jednalo o nález Ústavního soudu ČR, v jednom o rozsudek Vrchního soudu v Praze a ve zbylých šesti nominovaných rozhodnutích o rozsudky Nejvyššího soudu ČR. Výsledek byl vyhlášen spolu s Autorskou cenou za nejlepší právnickou publikaci roku 2003 a Prestižní cenou určenou nejlepšímu odbornému právnickému časopisu v České republice a ve Slovenské republice při slavnosti v hotelu Thermal v Karlových Varech dne 11. června 2004. Nejvyšší počet hlasů obdržel judikát Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 22 Cdo 1993/2001 ze dne 8. dubna 2003, týkající se laesio enormis.

 

Ústředí muslimských obcí v ČR registrováno

Dne 16. března 2004 podalo Ústředí muslimských obcí v České republice žádost o registraci podle zák. č. 3/2002 Sb. Podle zprávy ČTK ze dne 2. září 2004 Ministerstvo kultury ČR této žádosti vyhovělo. Až dosud se čeští muslimové organizovali prostřednictvím Islámské nadace, jejímž představitelem je RNDr. Vladimír Sáňka z Prahy. O těžké peripetii českých muslimů od jejich prvního zákonného uznání na našem území v roce 1912 podáme zprávu v některém z následujících čísel.

 

Velká Británie chce snížit hranici pro umělé potraty

V roce 1967 byly ve Velké Británii legalizovány umělé potraty. Potrat bylo možné provést do 28. týdne těhotenství z důvodu ohrožení fyzického nebo duševního zdraví matky. Podle novely zákona z roku 1990 byla tato hranice snížena na 24. týden. V červenci 2004 se znovu rozhořela debata o potratech. Noviny uveřejnily fotografie dvanáctitýdenního plodu "chodícího" v děloze, další si cucal palec, otevíral oči, zíval a třetí se ve 22. týdnu usmíval. Profesor Campbell, autor fotografií, nezaujal k potratům žádný postoj, ale uvedl: "Když vidím plod ve 22. týdnu, který se usmívá, myslím, že na potrat je trochu pozdě." Fotografie způsobily, že média začala volat po přezkoumání hranice pro legální provedení potratu. 11. července zveřejnil deník The Sunday Telegraph svědectví matky, jejíž dcera se narodila ve 23. týdnu, včetně fotografií těsně po porodu a dnes. Veřejnost byla pohnuta tím, že plod je v tomto období již životaschopný. 7. července naznačil v interview premiér Tony Blair přezkoumání potratového zákona při interpelacích v parlamentu a pozval labouristické poslance, aby předložili nové návrhy. "Poslanci budou hlasovat podle svého svědomí." Lord David Steel, autor původního potratového zákona, nyní vzhledem k technickým pokrokům volá po snížení hranice na 12 týdnů. Limit pro potrat "ze sociálních důvodů" by měl být snížen na 12 týdnů, tato hranice platí ve většině evropských zemích. Uvedl, že ve 24. týdnu se již nejedná o plod, ale o "možné dítě". Ministr zdravotnictví John Reid požaduje hranici 18 týdnů. V roce 2002 bylo ze 175.000 registrovaných potratů provedeno 13.000 potratů po 14. týdnu.

 

Úmrtí

Dne 30. srpna 2004 zemřel na Grenadě v Malých Antilách P. Zdislav Umlauf OP. Narodil se 2. 9. 1931 v Dolním Němčí na Moravě. Po válce odešel studovat do Velké Británie a v exilu zůstal. Vstoupil do dominikánského řádu prostřednictvím jeho Anglické provincie, která ho pak vyslala, aby působil jako kněz v karibském vikariátu. V devadesátých letech se na několik let navrátil do vlasti, aby pomohl s výchovou studentů teologie z řad obnoveného dominikánského řádu. V klášteře v Olomouci měl na starosti asi 40 dominikánských kandidátů kněžství z českých zemí i ze Slovenska. Později se vrátil do Karibiku, kde vystřídal v duchovní správě na Grenadě svého staršího kolegu P. JUDr. Bernarda Kadlece OP (viz Revue církevního práva č. 26 - 3/03, s. 248).

 

Dne 31. srpna 2004 zemřel v Olomouci P. PhDr. Jiří Maria Veselý OP. Narodil se 15. 11. 1915 v Protivanově na Moravě. V padesátých letech byl bez rozsudku uvězněn v nejtvrdším internačním vězení na našem území - v Želivu. Dozorci s ním zacházeli takovým způsobem, že byl blízko smrti otravou. Neočekávaně se však uzdravil. K uzdravení došlo ve spojitosti s prosbami o přímluvy zesnulého magistra řádu Hyacintha Cormiera OP, obnovitele české dominikánské provincie, což bylo o 40 let později v Římě v procesu o Hyacinthovo prohlášení za blahoslaveného zkoumáno a uznáno. Po svém propuštění z internace pracoval Otec Jiří jako dělník při archeologických vykopávkách na jižní Moravě. Od okupace naší vlasti v srpnu 1968 žil v exilu v Římě, kde se vedle duchovenské činnosti věnoval archeologickým studiím. Poslední léta svého života strávil v olomouckém klášteře.